Maa-57.1010 Johdanto valokuvaukseen, fotogrammetriaan ja kaukokartoitukseen
Tentit

Tentti 9.3.2006

 1. Selitä lyhyesti käsitteet
 2. Selitä seuraavien käsiteparien erot stereokuvien tulkinnan ja mittaamisen kannalta
 3. Mustumakäyrän merkitys ja sen tärkeimmät osat.
 4. Miten ilmakehä muuttaa sähkömagneettista säteilyä ja sen ominaisuuksia? Selitä mitkä ilmiöt tätä aiheuttavat.
 5. Selitä, miten kohtisuora keilaus (eli whiskbroom, cross-track scanning) ja lennonsuuntainen keilaus (eli pushbroom, along-track scanning) poikkeavat toisistaan.

Tentamen 9.3.2006

 1. Beskriv kort följande begrepp
 2. Förklara skillnader mellan följande begrepp par med hänsyn till stereobearbetning och topografisk kartläggning
  1. inre orientering och inbördes orientering,
  2. vertikalparallax och horisontalparallax,
  3. flygfoto med central perspektiv, och ortofoto.
 3. Svärtningskurvans betydelse och dess viktigaste delar.
 4. På vilket sätt atmosfären förändrar elektromagnetiskt strålande och dess egenskaper? Förklara vilka fenomen förorsakar dessa förändringar.
 5. Förklara på vilket sätt perpendikulär optisk-mekanisk skanning (whiskbroom, cross-track scanning) och skanning i riktning av flyglinje (pushbroom, along-track scanning) skiljer sig ifrån varandra.

Exam 9.3.2006

 1. Explain shortly following terms
 2. Explain the difference of the terms in following pairs, as far as regards stereo interpretation and photogrammetric mapping
 3. Main components (parts) of the characteristic curve.
 4. Difference between black-and-white positive film and color infrared film.
 5. Explain how whiskbroom (cross-track) and pushbroom (along-track) scanning differ from each other.

Paluu sivulle: "Opetus TKK:n fotogrammetrian ja kaukokartoituksen laboratoriossa"
Paluu sivulle: "Maa-57 Fotogrammetria: Opintojaksot"
Paluu kotisivulle: "HUT Institute of Photogrammetry and Remote Sensing"