Maa-57.220 Fotogrammetrinen kartoitus

Luento-ohjelma 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

(Henrik Haggrén, 11.10.2002)

Luento 3: Kolmiointihavainnot

AIHEITA

Reconstruction procedure.

Kuvahavainnot suuntahavaintoina

   Measurement of image orientation in the air with subsequent determination of object space quantities on the ground is equivalent to extrapolation. As small errors may have large consequences, system needs to be extremely well calibrated. (Heipke, 2001)

Suuntahavaintojen erotuskyky.

KuvausvirheetRefraktio.

Maankaarevus ja karttaprojektio.

Objektiivin virheet


Radiaalisen piirtovirheen syntyminen.

Radiaalisen piirtovirheen vaikutus kamerakoordinatteihin. Ks. myös: Esimerkki piirtovirheestä digitaalikameroilla.

Radiaalinen piirtovirhe kuvan neljän lävistäjän suunnassa.

Radiaalinen piirtovirhe arvoina.

Radiaalinen piirtovirhe funktiona.

Kameravakio c on suure, jonka arvo määritetään kamerakalibroinnin yhteydessä. Piirtovirheet dr' lasketaan tällä kameravakion arvolla kuvapisteen pääpiste-etäisyyden r' suhteen.Piirtovirhe voitaisiin laskea myös kameravakion korjauksena dc, jolla korjattaisiin pisteen kamerakoordinaattia z = - ( c + dc ). Näin ei kuitenkaan käytännössä tehdä, koska silloin kaikille kuvapisteille saataisiin erisuuruiset z-koordinaatiarvot. Sen sijaan piirtovirheet korjataan kunkin pisteen kamerakoordinaateista x ja y, ja ne saavat samansuuruiset z-koordinaattiarvot ( z = -c ).

Epäkeskisyyspiirtovirhe johtuu osalinssien suuntausvirheestä objektiivin valmistuksessa.

Epäkeskisyyspiirtovirhe sisältää säteen suuntaisen (radiaalisen) ja sitä vastaan kohtisuoran (tangentialisen) osan. Kuvan lävistäjällä, joka muodostaa kuvan x-akselin kanssa kulman 0, tangentiaalinen osa on suurimmillaan eikä radiaalista osaa ole lainkaan, kun taas tätä vastaan kohtisuoralla lävistäjällä osat ovat päinvastoin.


 

Epäkeskisyyspiirtovirheen vaikutus kamerakoordinaatteihin.

Sisäinen orientointi

Reseau-ristikko kameran kuvaportissa.

Kalibrointimenetelmät

Goniometrikalibrointi

Goniometrimittauksen periaate.

TKK:n horisontaaligonometri.

Pääpisteet

Autokollimoitu pääpiste.

Kuvan erilaiset pääpisteet.


Maa-57.220 Fotogrammetrinen kartoitus
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13