Maa-57.220 Fotogrammetrinen kartoitus

Luento-ohjelma 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

(Henrik Haggrén, 11.10.2002)

Luento 6: Korkeusmallien tuottaminen

AIHEITA

Korkeusmallien jaottelu

Korkeusmalli


 

Korkeusmallin ja poikkileikkausten tuottaminen (Madani, 1996).

TIN-korkeusmalli. (J. Heikkinen)

Voronoi diadrammi ja sen mukaan tehty Delaunay-kolmiointi.http://foto.hut.fi/opetus/220/luennot/6/Delaunay.html

Korkeusmallin automaattinen mittaus

Automaattinen korkeusmallin mittaus tasavälisenä ruutuverkkona maanpinnalla. Solmupisteen (X,Y) kautta kulkeva pystysuora kuvautuu kuville nadirisuorina.  Kun tätä pystysuoraa pitkin lasketaan vastinkuvanosien välistä korrelaatioita tasavälein, maanpinta löytyy kohdasta, jossa korrelaatio on suurin.

Automaattinen korkeusmallin mittaus tasavälisenä ruutuverkkona kuvalla. Solmupisteen (x', y') kautta kulkeva kuvaussäde kuvautuu toiselle kuvalle sydänsuorana f(x'', y'').  Kun korrelaatioita lasketaan pitkin sydänsuoraa, maanpinta löytyy kohdassa, jossa korrelaatio on suurin. Tasavälisyys ei säily korkeusmallissa, joten mitatut pisteet muodostavat hajapisteistön (X,Y, Z).

Korkeusmallin tiedonkeruu tehdään stereomalleittain. Yhteensovitus tehdään tasavälisenä ruutuverkkona.

Korkeusmallin tiedonkeruu kuvablokissa.

Korkeusmalliesimerkki, Nancy. Kuvausmittakaava on 1 : 30 000, kuvat digitoitu 0.014 mm pikselikoolla. Tiedonkeruu on tehty mallimittakaavassa 1 : 10 000. Tarkoituksena on tuottaa korkeusmalli, josta editoidaan korkeuskäyrät 1 : 25 000 kartalle. (Dupéret, 1999)

 Korkeusmallihavainnot tehdään kuvakorrelaatiota käyttäen. Tiedonkeruu aloitetaan pyramidin karkeimmalta tasolta (1), josta vaiheittain edetään resoluutiota kaksinkertaistaen, kunnes lopulta käytetään hyväksi koko kuvaresoluutio (6). Korkeusmalli tihenee vastaavasti. Kuvassa on käytetty varjostusta korkeuserojen korostamiseen. (Dupéret, 1999)

Korkeusmallin havaintojen editointi. Vasemmanpuoleisessa kuvassa mallista on suodatettu rakennukset ja yksittäiset puut. Metsät ja suuret rakennukset jäävät jäljelle, samoin maaston pienpiirteisyys. Oikean puoleisessa kuvassa altaiden vesipintahavainnot on korvattu vakiokorkeudella, samoin kuvan alareunan poikki kulkevan joenpinnan havainnot. (Dupéret, 1999)

Korkeusmallin kartografinen edoitointi. Vasemmanpuoleisessa kuvassa korkeusmallista on laskettu maanpinnan kaltevuusmalli. Maaston paikalliset vedenjakajat ja taitepinnat on esitetty keltaisella, rinteet vihreällä ja pohja ja uomat sinisellä tai punaisella. (Dupéret, 1999)

Korkeuskäyrien piirtäminen. Keltaiset käyrät on tulkittu käsin ja noudattavat tarkasti maastoa ja sen erityisesti myös taiteviivoja. Automaattisesti yleistetyt kartografiset käyrät on esitetty sinisellä ja niihin käsin tehdyt tarkennukset punaisella. (Dupéret, 1999)

Korkeusmallia editoitaessa maanpintaa kuvataan joissain tapauksissa jatkuvina rakenteina, joiden poikkileikkaus voi muodoiltaan määritelty. Jos tätä muotoa ei ole kyetty havaitsemaan automaattisen korkeusmallin tiedonkeruun yhteydessä, tämä muoto lisätään malliin. Operatööri sijoittaa mallille tällaisen rakenteen keskilinjan, minkä kahden puolen muoto sovitetaan laskemalla. (Dupéret, 1996)

Korkeusmallin tarkkuus

Stereokartoituksen korkeuspisteiden mittaustarkkuutta voidaan arvioida suhteessa lentokorkeuteen ja maaston kaltevuuteen. Varsin yleisesti käytetty arvo on 0,15 %o lentokorkeudesta laajakulmakameroilla (c = 150 mm) tehdyissä kuvauksissa ja 0,10 %o välikulmakameroilla (c = 210 mm), kun korkeusmalli mitataan analyyttisellä stereokartoituskojeella. Esimerkiksi 1 : 2000 kantakartan kuvauksista (H = 1050 m, c = 150 mm), tasaisessa maastossa havaitun korkeuspisteen mittaustarkkuuden voi arvioida olevan 15 cm. Maastotietokannan kuvauksissa (H = 6500 m, c = 210 mm) vastaava arvio on 65 cm.


 

Korkeusmallin interpolointitarkkuus havaitaan vertaamalla stereomallilta mitattujen tarkistusleikkausten ja mallista interpoloitujen leikkausten korkeusarvoja toisiinsa.

Globaali yhteensovitus


 

Kuvia

Globaali yhteensovitus mallitilassa. (VTT, Mikael Holm)

Korkeusmallin muodostaminen vaiheitttain. Esimerkki koetyöstä GLOBE-projektin alkaessa. Tässä kuvassa korkeusmalli on tehty digitoidusta kartoitusilmakuvasta. Digitointi on tehty 0.015 mm pikselikoolla, lentokorkeus on 3 200 m ja korkeusmallin korkeuslukujen hajonta 33 cm. (VTT, Mikael Holm)

 

 

 GLORE-projektissa tuotettu korkeusmalli Siuntiosta. (VTT, GLORE, Mikael Holm)

Korkeusmallin tiedonkeruun muut tekniikat

Tutkakuvien käyttö korkeusmallien tuottamiseen

SAR-vaihe-erokuva. Novosat Oy, 1998)

SAR-korkeusmalli. Novosat Oy, 1998)

Julkaisuja

Esitteitä


Maa-57.220 Fotogrammetrinen kartoitus
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13