Maa-57.300 Fotogrammetrian perusteet

Luento-ohjelma 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

(Henrik Haggrén, 12.3.2002)

Luento 12: Kartoitussovellukset

AIHEITA

Kartoitussovelluksissa fotogrammetrinen mittaus perustuu joko stereokuvien tulkintaan tai oikaistujen ortokuvien tulkintaan. Stereotulkintaa käytetään maanpinnan topografiseen havaitsemiseen ja mittaamiseen sekä  mallintamiseen korkeusmalliksi.  Stereoskooppinen havainnointi  auttaa myös erottamaan maaston, sen kasvuston ja yksityiskohdat, rakenteet ja rakennukset tarkasti sekä erottamaan kartalle piirrettävät kuviorajat selvinä. Kun maasto on kertaalleen kartoitettu ja siitä on olemassa korkeusmalli, kartan ajantasaistus voidaan tehdä yksikuvamittauksena ja perustaa se ortokuvien tulkintaan. Ortokuva on kartan projektioon oikaistu ilmakuva eli siitä on poistettu maaston korkeuseroista johtuvat mittakaavaerot. Tällainen kuva voikin toimia tulkinnan karttapohjana eikä tähän tarvita stereokartoituskojetta. Vaikka ortokuvia käytetään yleisesti karttojen ajantasaistukseen, ortokuvien tulkinta ei korvaa stereotulkintaa. Ortokuvat tehdäänkin yhä yleisemmin stereokuviksi oikaisemalla kuvaparin kummatkin kuvat samaan karttaprojektioon.

Fotogrammetrinen kartoitus on toistaiseksi perustunut yksinomaan valokuvaamiseen ja merkittävä osa kartan sisällöstä on jouduttu täydentämään maastomittauksin. Tällä hetkellä kartoitussovellukset kehittyvät nopeimmin yhdistämällä valokuviin laserkeilaimella kerättyjä etäisyyskuvia. Laserkeilaus on uutta tekniikkaa, jolla maasto ja ympäristö havaitaan tiheänä joukkona koordinaateiltaan tunnettuja pisteitä. Keilaus perustuu kuvauskoneesta lähetetyn valonsäteen heijastumiseen maastosta ja heijastavan kohteen etäisyyden pistemäiseen mittaamiseen. Kunkin pisteen 3-D koordinaatit rekisteröidään.  Kun pisteitä keilataan tiheään, parhaimmillaan muutamia kymmeniä joka neliömetrin alueelta, ympäristöstä välittyy tarkka "kuva" tiheänä pistepilvenä (ks. luento 1). Koska laserkeilaus on jatkuvaa ja kuvaus tehdään kapeampana kaistana kuin valokuvaus, osa havainnoista läpäisee kasvuston ja heijastuu maan pinnasta, osa heijastuu jo matkalla vastaan tulevista puista, pensaista ja rakenteista. Laserkeilaus on nopeasti yleistynyt korkeusmallien tiedonkeruussa, mutta tekniikan suoritusarvoista on toistaiseksi hyvin vähän tutkittua tietoa.

Fotogrammetriset kartoitussovellukset voidaan jakaa geometriselta tarkkuudeltaan seuraaviin luokkiin. Tarkimpana sovelluksena on kolmiointi, jolla tuotetaan koordinaattihavaintoja geodeettisen runkoverkon tihennyspisteille, rajamerkeille sekä niille luonnollisille, kuvilla näkyville kohteille, joita käytetään stereomallien tai ortokuvien tukipisteinä. Kolmiointipisteiden 3-D koordinaatit ratkaistaan tasoittamalla kuvahavainnot kolmiulotteisena verkkona (blokkikolmiointi). Seuraavana, tarkkuudeltaan jossain määrin vähäisempänä luokkana voidaan pitää korkeusmallia ja sen pistehavaintoja. Korkeusmallit mitataan stereomalleittain joko pistehavaintoina tai korkeuskäyrinä. Pistehavainnot ovat korkeuskäyrähavaintoja tarkempia. Jos pistehavaintoja käsitellään kolmiointipisteinä, niiden tarkkuus on tukipisteiden luokkaa. Kolmantena luokkana ovat ne pistehavainnot, jotka kerätään ympäristömalleina maasto- tai karttatietokantaan. Tähän luokkaan kuuluvat mm. kaupunkien kantakartat ja maanmittauslaitoksen ylläpitämä valtakunnallinen maastotietokanta. Neljänteen luokkaan sisältyvät ortokuvat ja oikaistut satelliittikuvat. Ortokuvia käytetään suurimittakaavaisten ja satelliittikuvia pienimittakaavaisten karttojen ajantasaistukseen.

Ilmakolmiointi on fotogrammetrisen kartoitusprosessin tarkin osa.  Kolmioinnin tuloksena saadaan välillisesti ratkaistua kuvien ulkoiset orientoinnit. Nykyisin kuvien orientoinnit voidaan määrittää tarkkaan myös suorin GPS-havainnoin, inertiaalisin navigointihavainnoin sekä kallistushavainnoin. Tästä huolimatta kolmiointi tehdään, koska sillä varmistetaan kartoituskoordinaatiston tasalaatuisuus koko kartoitusalueella.

Ilmakolmiointi

Kolmioinnissa kuvahavainnot tehdään liitospisteinä. Liitospisteet ovat kuvien välisiä vastinpisteitä, joko signaloituja tai luonnollisia pisteitä, jotka on havaittu tarkasti. Kuvahavainnoista lasketaan sädekimput kameran sisäisen orientoinnin tiedoin ja sädekimput tasoitetaan blokkina.  Kolmioinnin aikana ratkaistaan kuvien ulkoiset orientoinnit ja liitospisteiden 3-D koordinaatit siten, että ne parhaiten vastaavat kuvahavaintoja. Kun osa liitospisteitä on kolmionnin lähtöpisteitä, joille tunnetaan koordinaatit maastossa, blokki orientoituu samaan koordinaatistoon. Mikäli kolmioinnin yhteydessä havaitaan liitospisteitä riittävästi, voidaan samalla laskea maastolle likimääräinen korkeusmalli.

Korkeusmalli 

 

 
  Stereokartoituksessa korkeusmallin mittausepävarmuus voidaan arvioida oheisilla peukalosäännnöillä. Nämä toimivat laajakulmakameroilla, c = 150 mm, kuvakoko 230 x 230 mm. Välikulmakameroilla, c = 210 cm, promillekertoimet ovat kolmanneksen pienempiä. Kaavat ovat kokemusperäisiä ja kertoimien arvot perustuvat kirjallisuudessa esiintyviin, yleisesti hyväksyttyihin käsityksiin kartoituksen suorituskyvystä.

Stereokartoitus

  Peruskartta 1 : 20 000. Peruskartta on yleismaastokartta, jonka tiedonkeruu perustuu stereokartoitukseen. Maastosta esitetään topografia eli maaston korkeus- ja syvyyssuhteet. Lisäksi maastosta esitetään sen näkyvät piirteet, kuten maankäyttöluokkien rajat, kasvillisuus, asutus ja tiestö. (Karttapaikka, Maanmittauslaitos)
 


Mittausepävarmuus vaihtelee erilaisilla kohteilla. Oheisen taulukon arvot on laskettu kuvauskorkeudelle 1050 m, jolloin mittakaava on 1:7000 ja kartoitusmittakaava 1:2000. Signaloidut pisteet, jotka kolmioidaan, ovat tarkimmat ja voidaan havaita 0.006 mm keskivirheellä kuvalta, mikä vastaa 4.2 cm keskivirhettä maastossa. Tätä voidaan kutsua tämän kuvauksen perusepävarmuudeksi. Korkeushavainnon epävarmuuden promillekertoimena voidaan signaloiduille pisteille pitää arvoa 0.06, mikä vastaa maastossa 6.3 cm epävarmuutta. Luonnollisten kohteiden kartoitusepävarmuus voidaan arvioida lisäämällä signaloidun pisteen epävarmuuteen kyseisen kohteen tulkinnan epävarmuus. Jos esimerkiksi rakennuksen nurkan tulkintaepävarmuus kohteella on 10 cm ja tähän lisätään toiseksi komponentiksi kuvauksen perusepävarmuus 4.2 cm, saadaan havainnon yhteiseksi epävarmuudeksi 10.8 cm.

Ortokartoitus

 Korkeusmalli ja sitä vastaava pankromaattinen satelliittikuva. Korkeusmallin ruutukoko on 20 m. Korkeushavaintojen keskivirhe 14 tarkistuspisteeltä laskettuna keskivirheenä ± 11,7 m. Korkeusmalli on tehty satelliittikuvaparilta, jonka kuvien erotuskyky on 10 m maastossa. Kuvat on otettu venäläisellä TK-350 kameralla. Oikeanpuoleinen kuva on ortokuva samalta aueelta. Ortokuva on oikaistu KVR-1000 kameralla otetusta kuvasta, jonka erotuskyky on 2 m. (http://www.sovinformsputnik.com/cam.html)

Esimerkki ortokuvan päälle tehdystä karttatulkinnasta. Kohteena on Jabal Haroun Jordanian Petran alueelta. Ortokuva on tuotettu venäläisen kartoitussatelliitin KVR-1000 kuvasta ja korkeusmallina käytetty edellä esitettyä TK-350-mallia. Karttaprojektio on UTM. Ortokuvan pikselikoko on 1,5 metriä ja kuvasivun pituus noin 3 km. Tulkinta on tehty osana TKK:n opintojakson "Maa-57.220 Fotogrammetrinen kartoitus" harjoituksia. Tulkinnan teki Kati Tahvonen syksyllä 2001. (http://foto.hut.fi/opetus/220/harjoitukset/opaskartta/index_map_20-000.htm)

T-350- ja KVR-1000-kuvilta tehdyn kartoituksen tarkkuuslukuja. (Lavrov, 2000)

Kuvan oikaisu


Ilmakuvan sisältö määräytyy projektiokeskuksen perspektiivistä ja rajautuu kuvan kallistuksen ja kuvakulman mukaan. Vaikka ilmakuvauksessa pyritään tarkkaan pystykuvaukseen (nadirikuvaus), kamera on kuvaushetkellä aina jossain määrin kallistunut. Stereokuvaparien osalta tällä ei ole merkitystä, koska kuvakallistukset joka tapauksessa huomioidaan orientointien myötä.  Yksittäinenkin ilmakuva voidaan oikaista nadiirikuvaksi, kun kuvakallistus ja kuvakulma tunnetaan. Tätä kutsutaan projektiiviseksi oikaisuksi (projective rectification). Kuvakulma tunnetaan kameravakiona ja pääpisteenä, kuvakallistus kuvanadirin sijaintina kuvalla. Projektiivisessa oikaisussa kuvan perspektiivi ei muutu.

Oikaisukoje Zeiss SEG-V. Ennen stereokartoitusta ilmakuvauksen kartoitussovellukset perustuivat oikaistujen kuvien käyttöön. Kuvat oikaistaan nadirikuviksi joko tunnetuilla kallistuskulmilla tai neljällä tunnetulla pisteellä. Neljän pisteen menetelmässä kartan oikaisupisteet piirretään projektiotasolle ja kuva vedostetaan pöytää kallistamalla tähän  projektioon.

Maastovirhe


Maastovirhe. Maaston korkeuseroista johtuvaa säteettäissiirtymää dr tai dR kutsutaan maastovirheeksi. Maastovirhe vaikuttaa aina kuvanadirin suuntaan tai siitä poispäin. Maastovirhettä kutsutaan virheeksi, mutta virhettä aiheutuu ainoastaan siinä tapauksessa, että kuvaa käytetään karttana. Virheen suuruus riippuu kohteen nadirietäisyydestä, r tai R, sekä siitä, miten paljon tarkasteltavan kohteen korkeus dH poikkeaa kuvausetäisyydellä H olevasta vertauspinnasta, tässä tapauksessa maan pinnasta.

Säteettäissiirtymän suunta on aina kuvanadiiriin tai siitä pois päin.

Kartoituskuvauksiin käytettävien ilmakuvakameroiden kuvakoko on 230 mm x 230 mm. Yleisimmin käytetyt kameraoptiikat ovat laajakulmaoptiikka (wide angle), jonka polttoväli on f = 150 mm ja välikulmaoptiikka (intermediate angle), jonka poltoväli on f = 210 mm. Ortokuvauksiin soveltuu näitäkin paremmin normaalikulmainen optiikka (normal angle), jonka polttoväli on f = 300 mm. Normaalikulmakameran kuvissa maastovirhe on koko kuvan alalla puolet siitä, mitä se on laajakulmakameralla otetuissa kuvissa. Metsä- ja kaupunkikuvauksissa tällä on erityistä merkitystä, koska maastossa katveeseen jäävien kohteiden määrä supistuu vastaavasti puoleen.

 Ortokuvaus


Orthophoto is a photograph of the terrain and it is presented in map projection. The projection is a parallel projection orthogonal to the horizontal datum. Each point of the terrain is presented on the image with equal scale and will have its georeference to the map XY-cordinate system. When interpreting an orthophoto, the overlaid drawings will be on the map projection as well. The topography of the terrain is known by each point,  Z = f (XY), and will be compensated while producing the orthophoto.

The orthophoto is rectified pixel by pixel. The orthorectification is produced by scaling along nadir lines (perspective rectification). The original scale of each image point (xy) is calculated known their XYZ-coordinates. According to these scale values the nadir distances of the points are either increased or decreased.

Orthophoto of 500 x 500 pixels with 0,5 m pixel size, from the center of the original image, and from the corner. Orthophoto has been produced according to the terrain surface. The basements of the buildings will project correctly, whereas the roofs are projected still with too large a scale. The use of the orthophoto on the right side will be troublesome. In case the interior and exterior orientation data are available, the buildings can be further rectified. However, the the terrain of the occluded parts cannot be recovered. (© MIT Digital Orthophoto Browser)

Digitaalisen ortokuvan näytteenotto. Ortokuva tuotetaan pisteittäin karttaprojektioon XY ja kunkin pisteen sävyarvot kerätään ilmakuvalta. Koska ilmakuva esittää maastoa keskusprojektiossa, pisteen korkeus Z on ensin laskettava maastomallilta. Tämän jälkeen lasketaan pisteen kuvakoordinaatit xy kuvan orientointitietojen mukaan.

Ilmakuva digitoidaan kuvakoordinaatistossa eivätkä digitointipisteet sellaisenaan vastaa ortokuvan pisteitä. Ortokuvan sävyarvoksi voidaan ottaa lähimmän pikselin sävyarvo, mutta yleensä se lasketaan interpoloimalla useammista lähipisteistä. Bilineaarisessa interpoloinnissa sävyarvo lasketaan neljän pisteen naapurustosta.

In stereo interpretation of two nadir photographs, the three-dimensional geometry is recovered correctly. However, the overlaid interpretation remains in the central perspective of the original images and should be subsequently rectified to the map coordinate system.

In case a stereo mate is produced from the same image as the orthophoto, the stereoscopic view will appear flat.

In case the stereo pair is produced by orthorectifying both original images, the terrain will appear flat but the objects apart from the terrain surface will appear steroscopically. All errors in the topographic surface model will appear similarly apart from the flat terrain. This residual terrain model can be used for further rectification of the terrain model, if the orientation data are available.

Viitteitä


Maa-57.300 Fotogrammetrian perusteet
Luento-ohjelma 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13