Maa-57.301 Fotogrammetrian yleiskurssi

Luento-ohjelma 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

(P. Rönnholm / H. Haggrén, 16.9.2003)

Luento 3: Kuvakoordinaattien mittaus

AIHEITA

Muodon mittaaminen etäisyyshavainnoin

Muodon mittaaminen etäisyyshavainnoin
Muotoa määrittävien 
pisteiden lukumäärä
Muodon dimensio
Havaittavien 
etäisyyksien lukumäärä
Yhden lisäpisteen edellyttämä havaintojen 
lukumäärä
1
1-D
0
1
2
1-D
1
2
3
2-D
3
3
4
3-D
6
4
5
3-D
10
4
...
3-D
...
4
n
3-D
2 + (n-3) x 4
4Muodon määritys pelkin etäisyyshavainnoin.

Muunnokset informaatiokanavassa

Mitattavat pisteet

     

Digitaalikameran pikselit. Digitaalikameran kuvakoordinaatisto määrittyy kuva-anturin asennuksen myötä. Koska kuvakoordinaatisto säilyy kuvasta toiseen samana, reunamerkkejä ei tarvita. Kuvakoordinaatisto toimii myös mittauskoordinaatistona. Tässä kuvassa laatikon nurkkaa lähinnä olevan pikselin kuvakoordinaatit ovat 871 ja 484 (../../../300/luennot/6/6.html#Kuvakoordinaatisto). Jos havainnoissa huomioidaan nurkkaa osoittavat pikselit laajalla alueella, mittauspisteen koordinaatit lasketaan näistä ja ne saadaan osapikselien tarkkuudella. Kuvakoordinaatit muunnetaan kamerakoordinaateiksi origon siirrolla (../../../300/luennot/6/6.html#Kamerakoordinaatisto).

     

Analogiakameran reunamerkit. Mittakamerassa kamerakoordinaatisto näkyy kuvalla reunamerkeissä (kehysmerkit). Reunamerkit sijaitsevat  kiinteästi kameran rungossa kuvaportin reunalla. Joissakin mittakameroissa on kuvaporttiin kiinnitetty lasilevy, johon on kaiverrettu tasavälinen ja tarkka réseau-ristikko. Réseau-ristien kamerakoordinaatit määritetään kalibroimalla ja ne toimivat reunamerkkien tavoin tasaisesti yli koko kuva-alan. Kuva mitataan mittalaitteen koordinaatistossa ja muunnos tästä kamerakoordinaatistoon lasketaan reunamerkkien havainnoista. Muunnos on kuvakohtainen ja se pitää määrittää uudestaan samallekin kuvalle, mikäli kuva välillä poistetaan mittalaitteesta. Koordinaatistomuunnoksen muuttujia ovat origon siirto, koordinaatiston kierto ja mittakaava sekä kuvan affiinisuus. Réseau-ristejä käytetään filmin muodonmuutosten korjaamiseen. Oikealla Rolleiflex 6006 metric ja kameran kuvaporttiin asennettu réseau-levy.

Rolleiflex 6006 metric, kuva ja siinä kuvautuvat réseau-ristit.

             

Kohdekoordinaatisto tunnetaan tukipisteinä, joita käytetään kolmioinnin ja pistetihennyksen lähtöpisteinä. Koordinaatiston tukipiste voi olla kiintopiste (control point) tai luonnollinen piste (natural control point). Kiintopisteiden koordinaatit tunnetaan ja pisteet signaloidaan ennen kuvausta. Tässä tukipisteenä käytetään mittauskuvalta (alin kuva) valittua kohteen yksityiskohtaa. Yksityiskohdan identifioimiseksi tukipiste kuvattiin myös zoomattuna (ylempi kuva oikealla). Tukipisteen koordinaatit mitattiin kuvauksen jälkeen takymetrillä ja tarkka mittauskohta tallennettiin kuvaamalla (ylempi kuva vasemmalla).

Kuvakoordinaatteja tuottavat laitteet

Skannerien toimintaperiaate ja rakennevaihtoehtoja. Rumpuskannerissa lukupää muodostuu yhdestä pistemäisestä ilmaisimesta. Kuvaliikkeet saadaan aikaan kiertämällä rumpua ja siirtämällä lukupäätä rummun akselin suuntaan. Tasoskannerissa lukupää voi muodostua ilmaisinrivistä tai ilmaisinmatriisista. Riviskannerissa kuvaa luetaan riveinä ja kohtisuora liike saadaan aikaan siirtämällä riviä kuvan yli. Matriisiskannerissa kuva luetaan siirtämällä matriisia kuvan yli kahdessa toisiaan vastaan kohtisuorassa suunnassa. Matriisin sisällä koordinaatisto muodostuu ilmaisimen omasta rivi- ja sarakekoordinaatistosta.

Vexcel VX 4000 Scanner.

Komparaattorin johteet muodostavat suorakulmaisen koordinaatiston. Kuvakoordinaatit x ja y rekisteröidään mittamerkin liikkeinä johteiden suuntaan.

Monokomparaattori Zeiss PK 1.

Komparaattorimittaus


 Kuva.

   

Kuvakoordinaatisto ja kuvakoordinaatit.

Monokomparaattorin periaate (Kuvan ilmakuva: Lentokuva Vallas Oy).

Digitointitabletti  (Kuvan ilmakuvat: Lentokuva Vallas Oy).

Komparaattorien mittanormaalit

Komparaattorin kuvakannatin johteineen ja lineaariasteikoineen.

Komparaattorin koordinaattianturin lukupää.

Koordinaatin lukeminen.

s
Komparaattori voidaan rakentaa myös yhdellä johteella, joka kiertyy kiinteän pisteen ympäri. Mittaushavaintona on pisteen etäisyys r tästä kiertopisteestä. Kuvan pisteet mitataan kahdessa vaiheessa ja mittausten välillä kuvaa kierretään 90 astetta. Kuvakoordinaatit x ja y lasketaan kaarileikkauksena.
s
Kaarileikkaus.

Stereokomparaattorit ja ylivientikojeet

Stereokomparaattorin periaate.

Stereokomparaattori Zeiss PSK 2.

Stereokomparaattorin Zeiss PSK 2 mittaustoiminnot.

Monokomparaattori ja ylivientikoje Kern CPM1.

Monokomparaattorin Kern CPM1 kuvakannattimet.

        

Ylivientipiste merkattuna kuvalle.

Ylivientikoje Zeiss PM1.Maa-57.301 Fotogrammetrian yleiskurssi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13