Maa-57.301 Fotogrammetrian yleiskurssi

Luento-ohjelma 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(P. Rönnholm / H. Haggrén, 5.10.2004)

Luento 6: Stereo- ja jonomallin muodostaminen

AIHEITA

Keskinäinen orientointi

Keskinäinen orientointi on oleellinen osa stereomittauksia. Tyypillisesti kuvien keskinäinen sijainti ja asento 3D tilassa ei ole tunnettu riittävän tarkasti. Keskinäisen orientoinnin jälkeen voidaan konvergentit kuvat oikaista stereokuvauksen normaalitapaukseen, jonka jälkeen kuvia voidaan tarkastella (ja mitata) stereona. On kuitenkin huomattava, että keskinäinen orientointi antaa yhteisen kohdekoordinaatiston, mutta tämä koordinaatisto on käytännössä täysin vapaasti valittavissa (usein kuitenkin ensimmäisen kuvan koordinaatisto). Vapaasti valittu koordinaatisto ei yleensä vastaa haluttua maastokoordinaatistoa. Keskinäinen orientointi varmistaa mitattavan 3D mallin sisäisen oikeellisuuden. Myöhemmin voidaan huolehtia mallin skaalaamisesta, siirtämisestä ja kiertämisestä lopulliseen kohdekoordinaatistoon.

Kuvaparin keskinäinen orientointi eteenpäinleikkauksen avulla.

Koplanariteettiehto. Havaintovektorit ja kantavektori virittävät tason (vertaa ylempi kuva). Matemaattisesti tilanne voidaan esittää skalaarikolmitulolla. Skalaarikolmitulo kertoo kolmen vektorin muodostaman suuntaissärmiön tilavuuden. Jos vektorit ovat samassa tasossa, tilavuutta ei ole ja skalaarikolmitulo = 0. Kantavektorin bx-komponentille voidaan antaa mikä tahansa alkuarvo (määrää mallin mittakaavan). Tässä tapauksessa on valittu bx-komponentille arvo yksi sen yksinkertaisuuden takia.

Seuraavissa yhtälöissä on tehty merkintä: -c = z

Kuvan 2 havaintojen kiertäminen kuvan 1 koordinaatistoon.

Jos vektorit ovat samalla tasolla, determinantin tulee siis olla nolla.

Taylorin sarjakehitelmän mukainen differentiaaliyhtälö. 

Virheyhtälökertoimet determinanttimuodossa. Ositteisderivaatat on paremmin hallittavissa, jos tulokset kirjoittaa determinanttimuodossa. Toki mikään ei estä kertomasta determinanttia auki ja tekemästä osittaisderivointeja vasta sitten, mutta lausekkeet tulevat varsin pitkiksi.

Virheyhtälöt.

Ratkaisu lasketaan pienimmän neliösumman menetelmällä. Koska tällä kertaa ei ole mitään "absoluuttisia" referenssimittauksia, pitäisi käyttää yleistä pienimmän neliösumman menetelmää. Kun yhtälöt puretaan osiin, sen voidaan huomata supistuvan, kun siirrytäänkin tarkastelemaan vain pystyparallakseja. Sopivasti sieventämällä yhtälö muuttuukin virheyhtälötasoituksen muotoon. Sieveneminen perustuu oletukseen, että kuvat ovat lähes pystykuvia. Jos kuvat eivät ole pystykuvia, täytyy tulokset laskea yleisellä PNS-tasoituksella. Seuraavassa esimerkissä on käytetty suoraan virheyhtälötasoitusta.


Esimerkki
Ratkaistaan keskinäisen orientoinnin tuntemattomat PNS-menetelmällä. Schutin keskinäisen orientoinnin menetelmä on iteratiivinen: iteraatiokierroksen tulos otetaan 0-asennoksi seuraavaan linearisointiin.

1. iteraatio. Rakennematriisi A ja "vakio-osa" D_o_i, joka saadaan lasekemalla koplanariteettiehdon arvo sen hetkisillä likiarvoilla (erikoistapaus) ja kertoo oikeasti havaintoparien aiheuttaman pystyparallaksin määrän (pitäisi jakaa vielä kameravakiolla ja bx:llä):

Tulos on muutoksia lähtölikiarvoihin (alkuarvot ovat yleensä nollia):

Lasketaan saatujen tulosten mukaiset uudet kuvahavainnot kierretylle kuvalle:


Käytetään saatuja uusia kuvakoordinaatteja seuraavalla iteraatiokierroksella. 2. kierroksen tulokset yhdistetään 1. kierroksen tuloksiin (alin rivi):


3. iteraatiokierroksen vaikutukset ovat jo hyvin pienet ja iteraatio voidaan lopettaa:


Mallikoordinaattien laskeminen

Mallikoordinaattien laskeminen.

Jonomallin muodostaminen

Uuden kuvan orientointi jonolle.

Uuden mallin muuntaminen edellisen mallin koordinaatistoon.

Mallin 32 siirtäminen ja kiertäminen mallin 21 koordinaatistoon.

Mallin 32 mittakaavan muuttaminen mallin mallin 21 mukaan.

Uuden mallin muuntaminen edellisen mallin koordinaatistoon.

Absoluuttinen orientointi

Absoluuttinen orientointi tarkoittaa stereokuvilta, kuvajonolta tai kuvablokista mitatun 3D-mallin orientoimista haluttuun kohdekoordinaatistoon. Esimerkiksi heti keskinäisen orientoinnin jälkeen voidaan mitata 3D malli kohteesta, mutta emme saa mitatulle 3D-mallin elementeille oikeita kohdekoordinaatteja ennen absoluuttista orientointia.

Jonon muodostaminen yhteenliitetyistä malleista ja sen orientointi maastokoordinaatistoon.

Jonojen liittäminen toisiinsa.


Maa-57.301 Fotogrammetrian yleiskurssi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10