Maa-57.1010 Johdanto valokuvaukseen, fotogrammetriaan ja kaukokartoitukseen (4 op)

1.9.2008 alkaen kurssien kotisivuja ylläpidetään Noppa-portaalissa https://noppa.tkk.fi/

PERIODI: III

Opettajat: Professori Henrik Haggrén, DI Anita Laiho-Heikkinen ja TkT Jussi Heikkinen

Suorittaminen

Pakolliset harjoitukset ja tentti.

| OHJELMA 2008 | OHJELMA 2007 | OHJELMA 2006 |
| Viimeisin tentti |

Sisältö

Satelliittikuvaus, ilmakuvaus, maakuvaus. Valokuvan teoria (analoginen ja digitaalinen). Digitaalisten kuvien tuottaminen. Kuvien geometriset perusteet (keskusprojektio, ortokuva, keilaimet jne.) Kuvauskalusto. Stereokuvaus- ja mittaus (kuvakanta, tarkkuudet, vaatimukset, anaglyfi). Visuaalinen ilma- ja satelliittikuvien tulkinta. Ilmakuvasuunnistus.
| Sisältö |

Kirjallisuus

G. Konecny: Geoinformation - Remote Sensing, Photogrammetry and Geographic Information Systems, Taylor&Francis, London 2003. Muu kirjallisuus ilmoitetaan luennoilla ja www-sivuilla.

Korvaavuus

Tällä kurssilla voi korvata opintojaksot:

Korvaavuustarpeita on hyvin erilaisia riippuen mm. opetusohjelmasta, jonka mukaan luetaan. Suosittelemme, että jos tarvitsette esimerkiksi useampia kursseja, joita ei enää luennoida, että tarkistatte tilanteen vaikkapa assistentin vastaanotolla tai spostilla.


Maa-57.1010 Grunderna i fotografering, fotogrammetri och fjärranalysteknik (4 sp)

Lärare: Professori Henrik Haggrén och DI Anita Laiho-Heikkinen

Examination

Obligatoriska övningar och tentamen.

Innehåll

Fotografering från satellit, flygplan och på marken. Fotograferings teori (analog och digital). Digital bilddatafångst. Mätbildens geometriska grunder (centralprojektion, ortofoto, bildskannrar osv.) Stereofotografering och -mätning (bildbasen, noggranhets- och kvalitetsfrågor, anaglyf). Visual bildtolkning av flygfoto och fjärranalysdata. Flygbildorientering.

Litteratur

G. Konecny: Geoinformation - Remote Sensing, Photogrammetry and Geographic Information Systems, Taylor&Francis, London 2003.
Övrig litteratur meddelas på föreläsningarna och på www-sidor. 


Maa-57.1010 Fundamentals of Photography, Photogrammetry and Remote Sensing

Lecturers: Professor Henrik Haggrén and Anita Laiho-Heikkinen, M.Sc.

Contents

Satellite imaging, aerial and close-range photography. Image formation theory (analoque and digital). Production of digital images. Image geometry (central projection, orthophoto, scanners). Stereo photography and mensuration (photobase, accuracy aspects, anaglyph etc.) Sensor construction principles and properties. Visual interpretation of images and remote sensing data. Photo orienteering.

Examination

Examination and exercises.

Literature

G. Konecny: Geoinformation - Remote Sensing, Photogrammetry and Geographic Information Systems, Taylor&Francis, London 2003. Other literature shall be announced during the lectures and on the home page of the course.