Maa-57.1030 Fotogrammetrian perusteet (3 op)

1.9.2008 alkaen kurssien kotisivuja ylläpidetään Noppa-portaalissa https://noppa.tkk.fi/

Kevät 2008


PERIODI: III

Luennoitsijat: professori Henrik Haggrén (HH), TkL Petri Rönnholm (PR), TkT Jussi Heikkinen (JH) ja  FM Nina Heiska (NH)

Suorittaminen

Pakolliset harjoitukset ja tentti

| OHJELMA 2008 | OHJELMA 2007 |
Viimeisin tentti

Sisältö

Kurssilla opetetaan valokuvan geometriset perusteet ja käydään läpi fotogrammetriaan
kuuluvat peruskäsitteet. Kurssin jälkeen osaat hankkia sopivat kuvat eri kartoitussovelluksiin.
Lisäksi saat valmiudet käyttää kuvamittausjärjestelmiä kolmiulotteisen mallin tuottamiseen kohteesta. Kurssin perehdyttää myös fotogrammetrisen kartoitusprosessin perusteisiin. Kurssin suoritettuasi ymmärrät kuvien ja kuvatun ympäristön väliset suhteet ja muunnokset.

Esitiedot

Maa-57.1010 Johdanto valokuvaukseen, fotogrammetriaan ja kaukokartoitukseen (4 op)

Kirjallisuus

 

Korvaavuus


Maa-57.1030 Grunderna i fotogrammetri (3 sp)

Lärare: professor Henrik Haggrén (HH), TkL Petri Rönnholm (PR), TkT Jussi Heikkinen (ALH) och   FM Nina Heiska (NH)

Examination

Obligatoriska övningar och tentamen

Innehåll

På kursen behandlas geometriska principer av fotografisk bildmätning. Man lär sig anvädbart grundliggande terminologin in fotogrammetri. Efter utförandet av kursen du skall vara kompetent att skaffa lämpliga bilder fär olika slags karteringsanvändningar. Därtill skall du bli beredd att använda fotogrammetriska system för att producera tredimensionella modeller av olika slags objekter. På kursen behandlas grunder i fotogrammetrisk karteringsprocess. Du kommer också att förstå relationer och transformationer mellan tagna och framställda bilder av omgivenhet.

Förkunskaper

Maa-57.1010 Grunderna i fotografering, fotogrammetri och fjärranalysteknik (4 sp)

Litteratur


Maa-57.1030 Fundamentals of Photogrammetry (3 cr)

Lecturers: Professor Henrik Haggrén, Petri Rönnholm, Lic.Sc.(Tech.), Jussi Heikkinen,D.Sc.(Tech) and  Nina Heiska, MA(Archaeology)

Contents

In the course the geometric principles of photogrammetry are handled. We go also through the useful and fundamental terminology of photogrammetry. After completing the course you should be able to acquire essential images for various map-making applications. You become capable in applying photogrammetric systems in producing three-dimensional models of varying objects. The course makes you also acquainted with the basics of photogrammetric mapping processes. After the course you will understand the relations between images and how the environment will appear in them.

Examination

Examination and exercises.

Prerequisities

Maa-57.1010 Fundamentals of Photography, Photogrammetry and Remote Sensing (4 cr)

Literature