Maa-57.241 Analyyttinen fotogrammetria (2,5 ov) L

26 + 26 (2 + 2) sl
Opettaja: TkL Keijo Inkilä

Sisältö

Perehdyttää kohteen muodon, koon ja sijainnin määrittämiseen kuvilta matemaattisia menetelmiä käyttäen. Sisältö on olennaisesti projektiivista geometriaa (matem. mallit) ja estimointiteoriaa (parametrien ratkaisu, tarkkuuden ja luotettavuuden arviointi). Koordinaattimuunnokset, projektiot, geometriset invarianssit, pns-estimointi, vankka estimointi, Kalman-estimointi.

Suorittaminen

Pakolliset harjoitukset ja tentti.

KirjallisuusMaa-57.241 Analytisk fotogrammetri (2,5 sv) L

26 + 26 (2 + 2) ht
Lärare: TkL Keijo Inkilä

Innehåll

Studieperioden ger kunskaper om matematiska metoder för bestämningen av form, storlek och position hos avbildade föremål. Kursen omfattar tillämpad projektiv geometri (matematiska modeller) och estimeringsteori (estimeringsmetoder av parametrar, statistik analys av bestämningar). Koordinattransformationer, projektioner, geometriska invarianter, minsta kvadratsestimering, robust estimering, Kalman-estimering.

Examination

Obligatoriska övningar och tentamen.

Litteratur