Maa-57.246 Digitaalinen fotogrammetria (2,5 ov) L

(Korvautunut lukuvuonna 1996-1997 opintojaksolla " Maa-57.305 Digitaalinen fotogrammetria I.)

26 + 36 (2 + 2) sl
Opettaja: TkL Keijo Inkilä

Sisältö

Reunan tunnistaminen, tekstuurianalyysi, pinnan orientoinnin estimointi, segmentointi, kuvien yhteensovittaminen, etäisyystiedon hyväksikäyttö, kohdetiedon esittäminen, mallin sovitus sekä em. tekniikoiden sovelluksia.

Suorittaminen

Pakolliset harjoitukset ja tentti.

Kirjallisuus

Ilmoitetaan luennoilla.

Esitiedot

Maa-57.231 Digitaalinen kuvankäsittely


Maa-57.246 Digitalisk fotogrammetri (2,5 sv) L

(Skall ersättas under läsåret 1996 - 1997 av studieperioden " Maa-57.305 Digitalisk fotogrammetri I.)

26 + 36 (2 + 2) ht
Lärare: TkL Keijo Inkilä

Innehåll

Igenkännandet av kanten, texturanalys, estimering av ytans orientering, segmentering, sammanpassandet av bilderna, användning av avståndsdata, framförandet av måldata, inpassandet av modellen och tillämpningar.

Examination

Obligatoriska övningar och tentamen.

Litteratur

Meddelas på föreläsningarna.

Förkunskaper

Maa-57.231 Digital bildbehandling