Maa-57.300 Fotogrammetrian perusteet (2 ov)
26 + 26 (2 + 2) kl
Opettaja: prof. Henrik Haggrén

Sisältö

Fotogrammetria. Geometriset perusteet: keskusprojektio, yksikuvamittaus/kaksikuvamittaus, stereokuvaus, stereomallin muodostaminen, parallaksimittaus steromallilla. Kartoitussovellukset. Mittaussovellukset.
| Luennot |

Harjoitukset

Stereonäkötesti. Stereokuvien tuottaminen. Laskuharjoitus. Ilmakuvauksen suunnittelu. Keskinäinen orientointi (videokuvapari). Kartoitusharjoitus (Ateneum).
| Harjoitustehtävät | Harjoitusohjelma | Harjoitusohjelma K2006 |

Suorittaminen

Tentti.
| Viimeisin tentti |

Kirjallisuus


Paluu sivulle: "Opetus TKK:n fotogrammetrian ja kaukokartoituksen laboratoriossa"
Paluu sivulle: "Teknillisen korkeakoulun koulutusohjelmat"
Paluu kotisivulle: "HUT Institute of Photogrammetry and Remote Sensing"


Maa-57.300 Grunderna i fotogrammetri (2 sv)
26 + 26 (2 + 2) vt
Lärare: prof. Henrik Haggrén

Innehåll

Fotogrammetri. Geometriska grunderna: centralprojektion, enkelbildmätning/dubbelbildmätning, stereofotogrfering, stereomodel, parallaxmätning från stereomodel. Användande för kartläggning. Generell mätningsanvändande.
| Föreläsningar |
 

Övningar

Prov av stereoseende. Ritning av av stereobilder. Räkneövning. Planering av flygfotografering. Relativ orientering (videobilder). Kartering ur stereobilder (Ateneum).
| Övningar |
 

Examination

Tentti.
| Senaste tentamen |

Litteratur


Retur till sidan: "Undervisning vid laboratoriet för fotogrammetri och fjärranalys på TH"
Retur till sidan: "Kurserna i fotogrammetri och fjärranalys"
Retur till hemsidan: "HUT Institute of Photogrammetry and Remote Sensing"


Maa-57.300 Fundamentals of Photogrammetry (2 cr)
26 + 26 (2 + 2) spring term
Lecturer: prof. Henrik Haggrén

Content

Photogrammetry. Geometric basics: central projection, single image / double image photogrammetry, stereo photography, stereoscopic models, parallax measuring using stereo models. Cartographic applications. Engineering applications.
| Lectures |
 

Exercises

Test of stereoscopic ability. Drawing of stereo images. Numerics. Planning of aerial photography. Relative orientation (video images). Stereo restitution (Ateneum).

 | Exercises |

Examination

| Last exam |

Literature


Return to the page: "Teaching at the HUT Institute of Photogrammetry and Remote Sensing"
Return to the page: "Courses in photogrammetry and remote sensing"
Return to the home page of "HUT Institute of Photogrammetry and Remote Sensing"