Maa-57.301 Fotogrammetrian yleiskurssi (2 ov)

26 + 26 (2 + 2) sl
Opettaja: prof. Henrik Haggrén

Sisältö

Kuvamittauksen vaihtoehtoiset suoritustavat. Fotogrammetrian yleinen analyyttinen malli: havainnot kuvakoordinaatistossa,  muunnokset 3D koordinaatistoon, kuvien orientointi ja georeferointi.  Analyyttinen stereomittaus. Yksikuvamittaus.
| Luennot |

Harjoitukset

Korkeuskäyrien stereokartoitus. Laskuharjoitus. Kiertomatriisin johto. Videokuvien käyttö fotogrammetriassa. Kuvauksen simulointi.
| Harjoitustehtävät | Harjoitusohjelma |

Suorittaminen

Harjoitukset ja tentti.
| Viimeisin tentti |

Kirjallisuus


Paluu sivulle: "Opetus TKK:n fotogrammetrian ja kaukokartoituksen laboratoriossa"
Paluu sivulle: "Maa-57 Fotogrammetria: Opintojaksot"
Paluu kotisivulle: "HUT Institute of Photogrammetry and Remote Sensing"

Maa-57.301 Allmän kurs i fotogrammetri (2 sv)

26 + 26 (2 + 2) ht
Lärare: prof. Henrik Haggrén

Innehåll

Alternativa bildmätningsmetoder, allmänn analytisk modell, bidmätning i kompartoren, analytisk stereobildmätning, ortofotoskopi, digitala kartläggningsprocesser, tillämpningar.
| Föreläsningar |

Övningar

Topgrafisk kartering.  Rotationsmatris. Användning av videobilder i fotogrammetri. Simulering av fotografigeometri.
| Övningar | Program |

Examination

Övningar och tentamen.
| Senaste tentamen |

Litteratur


Retur till sidan: "Undervisning vid laboratoriet för fotogrammetri och fjärranalys på TH"
Retur till sidan:  "Kurserna i fotogrammetri och fjärranalys"
Retur till hemsidan: "HUT Institute of Photogrammetry and Remote Sensing"

Maa-57.301 General Photogrammetry (2 cr)

26 + 26 (2 + 2) fall term
Lecturer: prof. Henrik Haggrén

Content

Alternative photogrammetric measuring principles, analytical intersection and resection, image coordinate measurements, analytical stereo measurements, orthophotography, digital processes of photogrammetry, applications of photogrammetry.
| Lectures |

Exercises

Topgraphic mapping.  Rotation matrix. Applications of video imagery for photogrammetry. Simulation of imaging geometries.
| Exercices | Program |

Examination

Exercices and final exam.
| Last exam |

Literature


Return to the page: "Teaching at the HUT Institute of Photogrammetry and Remote Sensing"
Return to the page: "Courses in photogrammetry and remote sensing"
Return to the home page of "HUT Institute of Photogrammetry and Remote Sensing"