Maa-57.350 Kuvatulkinnan ja kaukokartoituksen perusteet (2,5 ov)

(Luennoitu viimeisen kerran keväällä 2004.
Korvautuu lukuvuonna 2004-2005 opintojaksolla " Maa-57.349 Kaukokartoituksen ja valokuvauksen perusteet")

Opettajat: DI Anita Laiho-Heikkinen + NN

Suorittaminen

Harjoitukset ja tentti.

Sisältö

Opintojakso antaa perustiedot kuvatulkinnasta, kaukokartoituksesta ja valokuvauksesta. Säteilylait, aktiiviset ja passiiviset ilmakuvaus- ja kaukokartoituslaitteet, kuvatuotteet, kaukokartoitussatelliitit ja -ohjelmat. Kartoituksen lisäksi huomioidaan myös luonnonvarojen inventointi ja ympäristön tilan seuranta.

Luentorunko ja harjoitukset 2004

Luentorunko ja harjoitukset 2003

  TENTTIKIRJALLISUUS:

a) Lillesand, T.M. & Kiefer, R.W.:
        Remote Sensing and Image Interpretation, 3rd edition, John Wiley & Sons, Inc., 1994.
        (Luvut 1,2,3,5,6,8 + luku 4 ei-maanmittareille)(kaavoja ei tarvitse osata yksityiskohtaisesti.)
        (kirjastossa)
b) Tokola, T. Hyppänen, H. Miina, S. Vesa, L. Anttila, P. :
         Metsän Kaukokartoitus, Joensuun Yliopisto, Metsätieteellinen tiedekunta. Silva Carelica 32, 1998.
        (Luvut 2,3,4,5,6 yleispiirteisesti) (kirjastossa)
c) Laakso, M.:
        Valokuvausmoniste, TKK, 1994. (kirjastossa)
d) Clevers, J:
        Remote Sensing Basics, Wageningen University, 2000. CD-ROM.
e)    Space Views of Asia, Tutorial on Remote Sensing, 1998. CD-ROM.
CD-ROM:t lainattavissa fotogr. ja kaukokart. laboratoriosta assistentilta.
 

     SUOSITELTAVAA KIRJALLISUUTTA:

Curran, P.J.:  Principles of Remote Sensing,    2nd Edition, Longman Group, 1985.  (Erityisesti kappaleet 2 ja 4.)
Jaakkola, S.:   Metsävarojen kaukokartoitustekniikka, HY Metsänarv.tieteen laitoksen tiedonanto no. 13, Helsinki, 1981.
Avery, T.E.:    Interpretation of Aerial Photographs Burgess Publ. Comp., 1977.
Kihlblom, U.:   Flygbildtolkning för jordartsbestämning, Svenska Utbildningsförlaget Liber, 1970.
 
 

Suositeltavat esitiedot

Maa-57.300


Maa-57.350 Grunderna i bildtolkning och fjärranalysteknik (2,5 sv)

Examination enligt överenskommelse.
Lärare: DI Anita Laiho-Heikkinen

Examination

Övningar och tentamen.

Innehåll

Grundkunskaper i bildtolkning, fjärranalysteknik och fotografering. Elektromagnetisk strålning, aktiva och passiva fjärranalysinstrument, fotoprodukter, fjärranalyssatelliter och -program. Applikationer av kartläggning, inventering av naturresursser och observering av miljödiagnoser.
 
 

Litteratur

Rekomm. litteratur

Rekomm. förkunskaper

Maa-57.300


Maa-57.350 Fundamentals of Photo Interpretation and Remote Sensing (2,5 cr)

Lecturer: Anita Laiho-Heikkinen, M.Sc.

Contents

The goal of the course is to give basics of photography, photo interpretation, and remote sensing. Energy sources and radiation principles, active and passive sensing systems, data products, interpretation and analysis in mapping, forestry, geologic and environmental applications as well as most common satellite programs are discussed.

Examination

Examination and exercises.

Literature

Recommended literature

Recommended prerequisities

Maa-57.300