Sammandrag av diplomarbete
Tekniska Högskolan
Avdelningen för lantmäteri


Henrik Broman

Tredimensionell positionsbestämning av ett rörligt föremål

Professur Maa-57, Fotogrammetri
Övervakare Professor Henrik Haggrén
Handledare DI Esa Leikas
Datum 20.3.1997
Sidantal 85
Nyckelord Videokompression, mätning av föremål i rörelse, Mapvision-system
Språk Svenska

Till en början beskrivs kort skillnaden mellan fotogrammetriska on-line och off-line system och därefter funktionsprincipen hos fotogrammetriska mätnings-system funktionerande i real-tid. Mapvision-systemet är ett fotogrammetriskt mätsystem för industriella tillämpningar funktionerande i real-tid.

Som en del av diplomarbetet utvecklades vid Oy Mapvision Ab en tillämpning åt fartygslaboratoriet i Otnäs. Den 3-dimensionella positionsbestämningen av en fartygsmodell i rörelse vid fartygslaboratoriet i Otnäs baserar sig på samtidig digital bildtagning med två CCD-kameror. CCD-kameror funktionerande med den europeiska CCIR-standaren producerar 25 bilder/sek. Detta innebär att överföringshastigheten av bild-information till maskinens hårdskiva bör vara avsevärd. Av denna orsak och p.g.a. de digitala bildernas höga krav på lagringsutrymme har två datamaskiner används i denna tillämpning, en för varje kamera. Videokompressionsteknik baserad på M-Jpeg standarden har används vid kompression av de digitala bilderna.

En närmare undersökning av M-Jpeg kompressionens inverkan på bildkoordinatuträkningens noggranhet gjordes. Utöver detta kontrollerades kompressionsgradens inverkan på storleken hos den kompresserade bilden och kompressionsalgoritmens funktionsduglighet utgående från de bortlämnade bildernas antal vid en ökning av kompressionsgraden.

I kapitel fyra beskrivs funktionsprincipen som används vid kalibrering av två eller flera kameror för konvergent fotogrammetrisk mätning. Kalibrering av en Mapvision-station baserar sig på strålkärveutjämning. Detta innebär att den matematiska modellen bakom uträkningarna av objektkoordinaterna är direkt relaterad till bildkoordinaterna, d.v.s. inga transformationer eller förenklingar behövs. Den höga noggranheten som uppnåtts kommer härav.

Kapitel fem handlar om videokompression. Överflödet i digitala bilder kan reduceras med videokompression men en för stor kompression orsakar försämrade mätningsresultat. Kompressionsmetoderna kan indelas i två skilda kategorier, förlustbringande (lossy) och förlustfria (lossless). För mätningsändamål kan endast förlustfria metoder användas. De förlustbringande metoderna medför förlust i bildkvalitet och pixel information samt geometriska och radiometriska förvrängningar. Utöver detta har en inventering av dagens videokompressionsstandarder gjorts. En närmare beskrivning av M-Jpeg, Mpeg och H.261 har utförts. Jpeg är en standard för kompression av enskilda statiska bilder. M-Jpeg består av en videosekvens med flera Jpeg kompresserade bilder i följd. Mpeg kompresserar bilder i videosekvenser genom att också använda information från närliggande bilder. H.261 standarden används främst för video telekomferering och videotelefonering.

I det sista kapitlet har en sammanfattning av diplomarbetet gjorts.


Return to the page Master's Theses
Return to the home page of HUT Institute of Photogrammetry and Remote Sensing