Tiivistelmä diplomityöstä

VRML mallien tekeminen tehdasrakennuksista laserkeilaimella

Juha Heikkinen
Teknillinen korkeakoulu
Maanmittausosasto

Professuuri: Fotogrammetria
Työn valvoja: Prof. Henrik Haggrén
Työn ohjaaja: DI Jukka Mäkelä
Päivämäärä: 16.11.2000
Sivuja:


VRML on tiedostoformaatti, jolla kuvataan interaktiivisia kolmiulotteisia objekteja ja maailmoja. VRML on suunniteltu Internetiin sekä muihin verkkoihin. Sen tarkoitus on olla maailmanlaajuinen formaatti 3D-grafiikan ja multimedian soveltamiseen. Sitä voidaan käyttää monenlaisiin sovelluksiin, kuten tieteelliseen visualisointiin, multimediaesityksiin, opetustarkoituksiin, web-sivujen tekoon ja virtuaalimaailmojen tekoon.

Laitossuunnittelu on ryhtynyt hyödyntämään 3D-suunnitteluohjelmia. Vanhojen tehdaskohteiden saneerauksen suunnittelun ongelmana on, ettei kohteista ole digitaalista aineistoa ja vanhat piirrustukset ovat usein puutteelliset, minkä lisäksi tehtaita ei yleensä ole rakennettu täysin piirustusten mukaan. Jotta saadaan suunnittelijoille todellisuutta vastaava tilanne on tämän hetkinen tilanne mitattava. Laserkeilaimella saavutetaan laitossuunnitelun asettamet 3D-mallien tarkkuusvaatimukset.

Tämän diplomityön tarkoituksena on esittää VRML-kielen perusteet ja selvittää miten saadaan luotua realistisia VRML-malleja käyttäen laserkeilainlaitteistoa tiedon keruussa.

Diplomityössä selvitetään myös, millaisia laserkeilauslaitteistoja markkinoilla on ja mikä niistä sopii parhaiten teollisuuskohteiden mallintamiseen. Lisäksi tutkitaan menetelmän tarkkuutta.

Avainsanat: VRML, Laserkeilaus

Kieli: Suomi