Tiivistelmä diplomityöstä

Ilmakuvilta paikkatietojärjestelmässä tehdyn ajoneuvotulkinnan luotettavuus

Teuvo Heimonen
Teknillinen korkeakoulu
Maanmittaustekniikan osasto

Professuuri: Fotogrammetria
Työn valvoja: Prof. Henrik Haggrén
Työn ohjaaja: DI Reijo Martamo
Päivämäärä: 30.5.1997
Sivuja: 49


Työssä tutkitaan numeerisiin ilmakuviin ja paikkatietojärjestelmään perustuvan ajoneuvojen tulkintasovelluksen luotettavuutta. Tutkimuksen kohteena on yhdentoista eteläisen Suomen kaupungin liikennesuoritteiden määrittämiseksi tehty tulkinta, jonka tavoitteena oli havaita kaikki ilmakuvien peittoalueella liikenteessä olevat ajoneuvot, tunnistaa jokaisen ajoneuvon tyyppi sekä laskea niiden kuvienoton välisinä aikoina kulkemat matkat ja keskinopeudet. Tulkinta tehtiin 1:12500-mittakaavaisilta ja 21 Ám pikselikokoon numeeristetuilta väri-ilmakuvilta.

Ajoneuvotulkinnan luotettavuuden määrittäminen ei ole yksiselitteistä. Tulkinnan luotettavuutta heikentäviä lukuisia virhelähteitä tarkastellaan erillisinä tekijöinä ja esitetään niiden suuruusluokasta teoreettisia arvioita. Lisäksi esitetään laskentamallit kyseisen tulkintasovelluksen luotettavuuden osatekijöiden eli havaintojen kattavuuden, ajoneuvotyyppien tunnistettavuuden ja ratkaistujen suoritteiden tarkkuuden arvioimiseksi. Lopuksi kirjataan joitain mahdollisuuksia luotettavuuden parantamiseksi edelleen.

Tehdyn tulkinnan osalta ajoneuvot havaittiin 98 % kattavuudella ja ajoneuvotyyppien tunnistettavuus oli yli 90 % muiden paitsi pakettiautojen kohdalta. Esitettävistä laskentamenetelmistä tarkimmalla voitiin ajoneuvojen noin 5,8 s kuvavälin aikana kulkemat matkat määrittää keskimäärin paremmalla kuin 2,9 m ja nopeudet vastaavasti paremmalla kuin 1,8 km/h tarkkuudella.

Avainsanat: ilmakuva, paikkatietojärjestelmä, liikenne, ajoneuvo, suorite.

Kieli: Suomi