Tiivistelmä diplomityöstä

Digitaalinen ilmakuvatuotanto

Risto Ilves
Teknillinen korkeakoulu
Maanmittausosasto

Professuuri: Fotogrammetria
Työn valvoja: Prof. Henrik Haggrén
Työn ohjaaja: DI Antti Saarikoski
Päivämäärä: 16.4.1998
Sivuja: 79


Tässä diplomityössä kuvataan Maanmittauslaitokseen rakennettu digitaalisten ilmakuvien massatuotantojärjestelmä.

Digitaalisten ilmakuvien tuotantojärjestelmään kuuluu: fotogrammetrinen skanneri, kuvien arkistointijärjestelmä, tietoverkko kuvien siirtoa varten, työasemat kuvankäsittelyä ja mittaamista varten sekä digitaalisten kuvien tulostuslaitteet.

Työssä kuvataan tuotantojärjestelmälle asetetut vaatimukset ja kuinka vertailutestit tarjottujen laitteistojen ja ohjelmistojen välillä on tehty. Lisäksi esitetään valittu laitteistokokoonpano ohjelmistoineen.

Lopuksi käydään lyhyesti läpi digitaalisten ilmakuvien jatkokäyttömahdolli-suuksia sekä uuden järjestelmän vaikutuksia henkilöstön työtehtäviin ja koulutustarpeeseen.

Avainsanat: Digitaalinen ilmakuva, skannaus, arkistointi ja tulostus

Kieli: Suomi