Tiivistelmä diplomityöstä

Digitaalisille ortokuville asetettavia vaatimuksia maastotietojen keruussa

Jyrki Lämsä
Teknillinen korkeakoulu
Maanmittausosasto

Professuuri: Fotogrammetria
Työn valvoja: Prof. Henrik Haggrén
Työn ohjaaja: DI Juha Vilhomaa
Päivämäärä: 13.5.1998
Sivuja: 84


Tässä diplomityössä esitetään digitaalisille ortokuville asetettavia vaatimuksia ajatellen erityisesti Maanmittauslaitoksen kartantuotantoprosessia.

Digitaalinen ortokuva muodostuu digitaalisesta kuvasta, numeerisesta maastomallista ja näitä kahta yhdistävästä matemaattisesta mallista. Kaikki kolme osatekijää vaikuttavat ortokuvan laatuun.

Työssä kuvataan eri osatekijöiden vaikutusta digitaalisen ortokuvan laatuun ja selvitetään miten digitaalinen ortokuvatuotanto saadaan liitettyä Maanmittauslaitoksen kartantuotantoprosessiin.

Lopuksi on koetyön muodossa selvitetty ulkoisen orientoinnin tarkkuuden vaikutusta digitaalisen ortokuvan geometriseen tarkkuuteen.

Avainsanat: Digitaalinen ortokuva ja digitaalinen ortokuvatuotanto

Kieli: Suomi