Tiivistelmä diplomityöstä

Panoraamakuvien stereomittaus


Milka Nuikka
Teknillinen korkeakoulu
Maanmittausosasto

Professuuri: Fotogrammetria
Työn valvoja: Prof. Henrik Haggrén, Teknillinen Korkeakoulu
Työn ohjaaja: DI Tuija Pitkänen, Teknillinen Korkeakoulu
Päivämäärä: 20.2.2002

Sivuja: 68


Diplomityössä on tutkittu, miten panoraamakuvien mittaaminen onnistuu digitaalisessa stereotyöasemassa. Tutkimus tehtiin koetyönä orientoimalla ja mittaamalla kolmea panoraamakuvaparia, jotka olivat maakuvia.

Koetyössä käytetyt panoraamakuvat muodostettiin liittämällä yhteen samankeskisiä osakuvia. Liitos tehtiin projisoimalla osakuvat yhteiselle tasolle projektiivisella muunnoksella. Kuva-aineiston hankintaan käytettiin tavallista digitaalikameraa.

Panoraamakuvien orientointi ja mittaus tehtiin Intergraphin ImageStation Digital Mensuration, -Stereo Display ja -DTM Collection ohjelmilla, jotka on alunperin suunniteltu ilmakuvien käsittelyyn. Jokainen kuvapari orientoitiin maasto-koordinaatistoon ensin keskinäisellä ja absoluuttisella orientoinnilla ja sen jälkeen ulkoisella orientoinnilla. Maakuvien poikkeava kuvausgeometria ilmakuviin verrattuna aiheutti ongelmia kahden kuvaparin kohdalla, kun orientointiohjelma jumiutui usein kesken laskennan. Kahdella kuvapareista ei ollut lainkaan tukipisteitä, joten ne orientoitiin maastokoordinaatteihin takymetrillä mitattujen piirretietojen avulla. Näiltä kuvilta mitattiin myös korkeusmallit.

Ulkoinen orientointi osoittautui kaikilla kuvapareilla tarkemmaksi kuin absoluuttinen orientointi. Takymetripiirteiden avulla orientoiduilla kuvapareilla kuvatut alueet olivat keskimäärin 350 m ja 180 m leveitä ja mitattujen pisteiden tarkkuus ulkoisen orientoinnin jälkeen oli n. 0.3 m x, y, ja z-koordinaateille. Tukipisteiden avulla orientoidulla kuvaparilla kuvatun alueen leveys oli n. 12 m ja koordinaattien tarkkuus n. 0.02 m.
 

Avainsanat: panoraamakuva, kuvien orientointi

Kieli: Suomi


Return to the page Master's Theses
Return to the home page of HUT Institute of Photogrammetry and Remote Sensing