Tiivistelmä diplomityöstä

CMS magneetin tarkastusmittaus insinöörifotogrammetrialla

Katja Nummiaro
Teknillinen korkeakoulu
Maanmittausosasto
Professuuri: Fotogrammetria
Työn valvoja: Prof. Henrik Haggrén
Työn ohjaaja: TkL Ilkka Niini ja M.Sc. Christian Lasseur
Päivämäärä: 3.12.1998
Sivuja: 65

Tämä diplomityö on tehty Teknillisen korkeakoulun Maanmittausosastolla Fotogrammetrian ja kaukokartoituksen laboratorion alaisuudessa. Itse käytännön päätutkimus on tehty Sveitsissä, Euroopan hiukkasfysiikan tutkimuslaitoksen (CERN) maanmittausosastolla.

Large Hadron Collider (LHC) on rakenteilla oleva hiukkaskiihdytin, joka on tarkoitus käynnistää CERN: ssä vuonna 2005. Osa laitteesta on vanhasta kiihdyttimestä, mutta uudet hiukkasmittaussensorit tullaan rakentamaan. Compact Muon Solenoid (CMS) on yksi näistä sensorilaitteista. CMS magneetin ja sitä ympäröivän ilmaisinkehän paikalleenmittaus tehdään fotogrammetrisesti digitaalisia kuvia ja tasoitusohjelmistoa käyttäen. Tämä diplomityö käsittää kaksi simulointiprojektia yhden kehän mittauksesta. Työn tarkoitus on löytää parhaimmat työskentelytavat todelliselle CMS projektille ja tarkistaa digitaalisen fotogrammetrisen järjestelmän käytön soveltuvuus kyseiseen kohteeseen. Vaadittu tarkkuus on 1-2 mm kohteen koon ollessa 3x16x16 m. Molempien simulointien tulokset analysoitiin ja kehän mittauksen käytännön tavat selvitettiin, mm. kohdepisteiden ja kameroiden määrät sekä etäisyyksien käyttö laskennassa. Työn tuloksia tullaan hyödyntämään CERN:n jatkoprojekteissa.

Avainsanat: Kehän paikalleenmittaus, kuvausjärjestelmä, simulointi ja malli

Kieli: Englanti