Tiivistelmä diplomityöstä

VHR-satelliittikuvat topografisessa kartoituksessa

Vesa Roivas
Teknillinen korkeakoulu
Maanmittausosasto

Professuuri: Maa-57 Fotogrammetria ja kaukokartoitus
Työn valvoja: Prof. Henrik Haggrén
Työn ohjaaja: DI Kukka-Maaria Luukkonen, Novosat Oy
Päivämäärä: 27.8.2001
Sivuja:


Tässä työssä käsitellään 1,0 m:n erotuskykyisten VHR-satelliittikuvien käyttöä fotogrammetrisessa kartoituksessa. Työssä käydään yleisesti läpi VHR-satelliittikuvien kuvausgeometria sekä esitetään menetelmä IKONOS-stereokuvilta tapahtuvaan kartoitukseen digitaalisessa stereotyöasemassa. Lisäksi arvioidaan IKONOS-kuvien geometrista tarkkuutta sekä esitetään joitakin arvioita kuvien soveltuvuudesta topografiseen kartoitukseen.

Ensimmäinen kaupallinen VHR-satelliitti IKONOS aloitti toimintansa vuoden 1999 lopussa. Vuoteen 2006 mennessä maata tulee kiertämään yli kymmenen samantyyppistä VHR-satelliittia, mikä tuo haasteita fotogrammetristen ohjelmistojen valmistajille sekä kuvien käyttäjille. Linjakeilausmenetelmällä tuotetut VHR-satelliittikuvat eroavat nykyisistä satelliitti- ja ilmakuvista kuvausgeometrian rekonstruoinnissa, kuvien jatkoprosessoinnissa sekä kuvausjärjestelmän operatiivisuudessa. VHR-satelliittikuvien geometrisesta tarkkuudesta eikä niiden käytettävyydestä fotogrammetriseen kartoitukseen ole vielä tehty laajamittaisia tutkimuksia.

IKONOS-stereomalli toimitetaan tilaajalle valmiina tuotteena, johon kuuluvat epipolaarioikaistut kuvat sekä kohde-kuva -muunnosta varten lasketut rationaalifunktioiden kertoimet. Kuvien toimittaja ei käytä muunnosten laskennassa lainkaan tukipisteitä, vaan orientoi stereomallin ainoastaan kuvauksen aikana havaittujen rataparametrien perusteella, jolloin stereomalli ei ole aivan tarkasti maastokoordinaatistossa. Stereomalli voidaan orientoida absoluuttisesti maastokoordinaatistoon tukipisteiden avulla käyttämällä 7-parametrista yhdenmuotoisuusmuunnosta. Tässä työssä saatiin pisteen määrityksen tarkkuudeksi ilman tukipisteitä orientoidulle IKONOS-stereomallille 3 m:n tasokeskivirhe ja 7 m:n korkeuskeskivirhe. Absoluuttisen orientoinnin jälkeen IKONOS-stereomallin tasokeskivirhe oli 1,0 m ja korkeuskeskivirhe 0,6 m.

Avainsanat: VHR-satelliittikuvat, digitaalinen stereotyöasema, fotogrammetrinen kartoitus

Kieli: Suomi