Tiivistelmä diplomityöstä

Kaksikuvamittaus digitaalisilta ilmakuvilta

Petri Rönnholm
Teknillinen korkeakoulu
Maanmittausosasto

Professuuri: Fotogrammetria
Työn valvoja: Prof. Henrik Haggrén
Työn ohjaaja: DI Jussi Heikkinen
Päivämäärä: 25.9.1997
Sivuja: 57


Tässä diplomityössä on esitetty menetelmä jo olemassa olevan tiedon tarkistamiseen ja päivitykseen sekä ennen mittaamattomien kohteiden sijainnin selvittämiseen digitaalisilta ilmakuvilta kaksikuvamittauksen avulla. Kaksikuvamittauksella tarkoitetaan kohteen kolmiulotteisten koordinaattien mittaamista kahden kuvan avulla ilman fyysistä stereokatselua. Menetelmässä ilmakuville ei tehdä oikaisuja, mutta kuvien orientoinnit ovat tunnettuja.

Menetelmässä käytetään apuna kohteesta muodostettavaa geometrista mallia. Tällaista kohdemallia voidaan liikuttaa, kiertää ja skaalata kolmiulotteisessa koordinaatistossa. Muunnosten tulokset projisoidaan kuville, jolloin virheet erottuvat visuaalisesti. Mallin kohdentamisessa ja virheen tunnistamisessa käytetään apuna nadiirisuoria, jotka paljastavat, onko virhe vain Z-koordinaatissa vai ovatko kaikki koordinaatit virheellisiä. Mallien käyttö on edullista lähinnä silloin, kun kohde ei ole pistemäinen.

Koetyötä varten kirjoitettiin ohjelma, jossa voitiin kokeilla kaksikuvamittausta. Käytössä oli kaksi ilmakuvaa, jotka oli kuvattu 1:16 000 mittakaavaan. Lentokorkeus oli 3500 metriä ja kameravakio oli 210 mm. Kuvat oli skannattu 15 mikrometrin tarkkuudella. Testiaineistolla saavutettiin likimääräisesti XY-tasossa 0.25 metrin ja Z-suunnassa 0.5 metrin tarkkuudet.

Menetelmä soveltuu tarkkuudeltaan hyvin esimerkiksi suurimittakaavaisen kartan ja peruskartan tarkistamiseen, päivitykseen ja uudiskartoitukseen. Jotta menetelmä olisi sovellettavissa käytännön töihin, tulee ohjelman käyttöliittymää ja toimintoja edelleen kehittää.

Avainsanat: digitaalinen ilmakuva, kohdemalli ja nadiirisuora

Kieli: suomiReturn to the page Master's Theses
Return to the home page of HUT Institute of Photogrammetry and Remote Sensing