next up previous
Next: About this document

``Fotorealismi 3-D videodigitoinnissa'' -projektin johtoryhmän 1. kokous

TKK Fotogrammetrian ja kaukok. lab. PÖYTÄKIRJA 14.6.96

Ennen kokouksen alkua Haggrén toivotti läsnäolijat tervetulleiksi sekä esitteli johtoryhmän ja projektiryhmän toisilleen. Johtoryhmän puheenjohtajaksi valittiin Jari Niilola ja sihteeriksi Olli Jokinen.

 1. Kokouksen avaus

  Niilola avasi kokouksen.

 2. Kokouksen työjärjestys

  Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

 3. Projektin tarkennetut toimenpiteet

  Projektin tavoitteena todettiin olevan WorldToolKit:n mallinnustuen hyödyntäminen 3-D videodigitoinnissa ja TargetJR:n täydentäminen 3-D videodigitoinnin perustoimintojen osalta. Käytiin lävitse tavoitteen saavuttamiseksi laadittu tarkennettu toimenpideluettelo.

  Mattila esitteli käänteistä mallinnusta, jossa lähdetään liikkeelle yksinkertaisesta rautalankamallista ja pyritään ratkaisemaan rautalankamallin ja kohteesta otettujen videokuvien välinen orientaatio. Mallin yksityiskohtaisuutta lisätään käsittelemällä lisää kuvia. Todettiin, että rautalankamallin tahkon katselusuunnasta riippuva vinokulmaisuus tulee huomioida, jotta mallit vastaavat todellisuutta. Yksityiskohtaisuuden lisääminen tuottaa lisää paikallisia koordinaatistoja. Tila- ja kohdemallien yhdistämisessä oleellista on eri tyyppisiä havaintoja tukevan lopullisen malliympäristön löytäminen.

  Jokinen havainnollisti eri suunnista mitattujen 3-D karttojen rekisteröintiä samaan koordinaatistoon esimerkkinään kaupunkialueen pienoismalli. Laser-profiloimalla mitatuista pinnoista on tarkoitus muodostaa rautalankamalli luokittelemalla parametriset pinnat eri tasoiksi, jolloin rautalangat muodostuvat tasojen leikkauksista.

  Pöntinen demonstroi fotorealistisuuden liittämistä kohteen pinnalle esimerkkeinään kesämökki ja kahvipaketti. Pohdittavana oli, millä periaatteella ja mistä suunnasta tekstuureja kannattaa kuvista ottaa, jotta pinnasta tulisi mahdollisimman realistinen. Arveltiin, että keskiarvoistaminen tuottaa parhaan tuloksen. Fotorealistisuuden liittäminen laser-profiloimalla mitattuun dataan nähtiin avoimeksi ongelmaksi. Leican systeemissä tilanne on yksinkertaistettu ilmakuvien tapaukseen. Kun halutaan mallittaa lähiympäristöä, kolmiulotteisuus aiheuttaa päänvaivaa. Yleisesti ottaen projektissa selvitetään, miten fotorealistinen tieto kerätään malliin. Mallin visualisointi on jatkokäyttäjien tehtävä.

  Haggrén kertoi Tuula Hannosen diplomityöstä, jossa oli luotu fotorealistinen pintamalli Mount Rainier -vuoriston Nisqually-jäätiköstä Seattlessa. Työn yhteydessä Hannonen vieraili General Electric, Inc.:ssa tutustumassa TargetJR:in. Ohjelmiston perusosa on juuri saatu asennettua toimivasti laboratorioomme ja Pirhonen kertoi kokemuksistaan: TargetJR on ei-kaupallinen tutkimuskäyttöön tarkoitettu ohjelmisto, joka sisältää työkaluja interaktiiviseen 3-D mallinnukseen, kuvankäsittelyyn ja tiedonhallintaan. Siinä on graafinen käyttöliittymä ja ohjelman saa helposti kaatumaan. Kapseloinnista ja siirrettävyydestä ei ollut tarkkaa käsitystä. Ohjelmiston avulla päästään nopeasti hyödyntämään muiden kehittäjien uusia algoritmeja.

  Sovellusesimerkkien osalta Salmelinilla oli paljon mielessä. Mahdollisia kohteita voisivat olla kaivoskäytävien mallintaminen teleoperointiin (selvitettävä, minkä tason approksimaatio on riittävä), eri väristen kivien erottaminen malminetsinnässä sekä palo- ja pelastustoimen tehtävät muuttuneissa olosuhteissa (selvitettävä virtuaali- ja videokuvan ero). Niilola mainitsi lisäksi radioaktiivisen tilan deaktivoimisen. Demonstraatiot ja pilotit projektin loppuosassa helpottavat projektin koordinointia johtoryhmästä käsin.

 4. Tutkimussuunnitelman, kustannusarvion ja rahoitussuunnitelman hyväksyminen

  Projektin alkuperäinen tutkimussuunnitelma täydennettynä tarkennetuilla toimenpiteillä sekä projektin kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma hyväksyttiin. Salmelin tiedusteli, mistä olisi leikattu, jos TEKES olisi vähentänyt osuuttaan 25 prosentilla. Vähennys olisi aiheuttanut Haggrénille stressiä, mutta hän uskoi, että entistä kovemmin ponnistelemalla johonkin lopputulokseen tuossakin tapauksessa päästäisiin.

 5. Projektin tekninen ja taloudellinen tilanne

  Tekninen ja taloudellinen tilanne todettiin tulleen käsitellyksi kohdissa 3 ja 4. Demonstraatiot ( WorldToolKit, TargetJR) siirrettiin seuraavaan kokoukseen.

 6. Seuraavan suoritusjakson tehtävät

  Seuraavan suoritusjakson aikana laaditaan laboratoriolle teknologiastrategia. Valmistelut teollisen pilot-projektin rakentamiseksi aloitetaan etsimällä teollisia ja/tai akateemisia partnereita, jotka täydentävät laboratorion ydinosaamista. Salmelin toi esille TEKESin ensi vuonna käynnistyvän teknologiaohjelman ``Multimedian teolliset sovellukset'', jonka puitteissa 3-D KUVA -projektille olisi hyvinkin mahdollista löytää rinnakkaisia soveltavia projekteja. Lisäksi Salmelin kehotti hakemaan rahoitusta EU:n IT-ohjelman Long Term Research'n kautta (12 Mrd, Suomen osuus 1,5 %, vapaa haku, ei tarvita teollisia partnereita). Toinen vaihtoehto on HPCN (High Performance Computing and Networking), jossa voisi kehittää laskenta-algoritmeja. Niilolan mukaan CyberCube:n kautta saattaa löytyä myös yhteistyökumppaneita. Laboratorion ulkopuolisena Salmelin arvioi, että laboratoriollamme on maailmanluokan osaamista ja voisimme ryhtyä yhteistyöhön myös USA:n tai Japanin kanssa.

  3-D KUVA projektin teknisten tehtävien osalta seuraavalla suoritusjaksolla edetään projektisuunnitelman mukaisesti.

 7. Muut asiat

  Lyhyesti todettiin Suomen Akatemialle jätetyn hakemuksen perusajatus: fotogrammetrinen mittaus tulisi suorittaa ajan mukaan tarkentuvana prosessina eikä vain yhtä kuvaa mahdollisimman tarkasti ja kauan analysoimalla. Salmelin ehdotti videopuhelimessa käytettävän ratkaisun hyödyntämistä eli dynaamisten muutosten aikaansaamista kuvaa heiluttamalla.

 8. Seuraavan kokouksen aika ja paikka

  Seuraava kokous pidetään 25.10.1996 klo 9.00 TKK:ssa.

 9. Kokouksen päättäminen

  Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.

next up previous
Next: About this documentOlli T Jokinen
Wed Jun 26 16:49:10 EET DST 1996