next up previous
Next: About this document

``Fotorealismi 3-D videodigitoinnissa'' -projektin johtoryhmän 3. kokous

TKK Fotogrammetrian ja kaukok. lab. PÖYTÄKIRJA 14.2.97

 1. Kokouksen avaus
  Ruotsalainen avasi kokouksen.

 2. Kokouksen työjärjestys
  Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

 3. Projektin tekninen tilanne
  Mattila, Jokinen, Pöntinen ja Pirhonen esittelivät osatehtävien 1-5 tilanteen. Yksityiskohtainen selonteko löytyy väliraportista III. Keskusteluissa tuli lisäksi esille seuraavaa.

  Blokkitasoitus vaatii hyvän kuvausgeometrian. Kuvia tulee olla havaittu eri kiertokulmilla, pelkkä pyörähdys huoneen keskellä kamera koko ajan samassa asennossa ei toimi. Nykyisin kuvat ovat yksittäisiä vaikkakin videokameralla otettuja. Jatkuvan videokuvauksen mahdollisuus nähtiin potentiaalisena jatkokehityksenä.

  Rautalankamallin generoinnin avuksi ehdotettiin Hough-muunnosta. Esikäsittelynä etsittäisiin reunapikseleistä suoran pätkiä, jolloin reunan seuranta redusoituisi janojen liittämiseksi toisiinsa. Hough-muunnoksen käyttöä voisi harkita jo pintamallin tasojen yhdistämisessä suuremmiksi alueiksi. LMS-estimointia voisi kokeilla WLS-estimoinnin sijaan profiilikarttojen keskinäistä orientaatiota ratkaistaessa.

  Harmaasävyjen suoraa havainnointia profiloinnin yhteydessä oli testattu pyyhekumin tapauksessa. Tuloksena oli saatu joukko värillisiä pisteitä avaruudessa. Sopivalta etäisyydeltä katsottuna fotorealistinen pyyhekumi näytti todelliselta.

  TargetJR:n lisäksi Pirhonen havainnollisti vankan estimoinnin (closest point Least Median of Squares) tehoa pistejoukkojen yhteensovituksessa esimerkkeinään auton tuulilasi ja kivipinnat. Virheelliset havainnot (outliers) eivät häiritse mediaani-pohjaista minimointia.

  Haggrén listasi kohteet, joissa projektin tuloksia hyödynnetään tai tullaan hyödyntämään. Sederholmin talosta ollaan luomassa fotorealistista mallia ulkoapäin. Laboratoriomme tiloista ollaan rakentamassa 3-D käyttöliittymää mittakuva-arkistoon. Uppsalassa oleva nahkainen ja kippurainen Meksikon kartta rekonstruoitaneen fotogrammetrisesti Taideteollisen korkeakoulun medialaboratorion toimeksiannosta. Helsingin keskustasta Senaatintorin ympäriltä ollaan luomassa 3-D rautalankamallia ilmakuviin ja pohjapiirroskarttoihin perustuen.

  Projektin sovellusesimerkiksi valittiin Sederholmin talon fotorealistinen mallintaminen sisältäpäin ja sen liittäminen ulkoapäin tehtyyn malliin. Sisämallissa tulee olla vähintään yksi huone.

 4. Projektin taloudellinen tilanne
  Tammikuun lopussa oli TEKESin rahoitusta jäljellä n. mk. Jatkorahoituksen saamiselle nähtiin selvä tarve. Jatkohakemukseen liittyen Risto Veijola TEKESistä vierailee 20.2.97 TKK:ssa tutustumassa projektiin. Tähän mennessä syntyneet kustannukset olivat tasapainossa saavutettujen tulosten ja tehdyn työn kanssa.

 5. Laboratorion teknologiastrategia
  Haggrén totesi lyhyesti strategiasuunnitelmaan tehdyt tarkennukset. Kotimaiset yhteistyökumppanit löytynevät Helsingin yliopistosta, Taideteollisesta korkeakoulusta sekä TKK:n muista laboratorioista. Ulkomainen yhteistyö kohdistuu TargetJR:n kehittäjiin. Teknologiastrategian tarkempi käsittely siirrettiin seuraavaan kokoukseen.

 6. Seuraavan suoritusjakson tehtävät
  Mattila kirjoittaa diplomityötään ja miettii kuvausgeometriaa. Jokinen korvaa tasojen reunaviivat vierekkäisten tasojen leikkausviivoilla rautalankamallissaan. Pöntinen jatkaa fotorealistisen tietokoneohjelmansa kehittämistä. Pirhonen tekee TargetJR:n tutuksi laboratorion muulle henkilökunnalle.

 7. Muut asiat
  Mattila, Pöntinen ja Haggrén vierailevat CyberCubessa 19.2.97. ISPRS:n WG V/3 ``Scene Modeling for Visualization and Virtual Reality'' liittyy läheisesti projektiin. Työryhmän osoite on http://www.iitsg.nrc.ca/ elhakim/wgv3.html, jossa on nähtävissä mm. kaksi eri tavoin luotua 3-D tilamallia.

 8. Seuraavan kokouksen aika ja paikka
  Seuraava kokous pidetään 27.5.1997 klo 9.00 TKK:ssa.

 9. Kokouksen päättäminen
  Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.30.

next up previous
Next: About this documentOlli T Jokinen
Thu Feb 20 21:04:55 EET 1997