Suomennokset on sitten epävirallisia, virheitä sopii korjailla ja tehdä lisäyksiä. T: MpT

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A

Absorbance, absorptance (alpha): Absorptiosuhde; kohteeseen absorpoitunut säteily jaettuna kohteeseen tulleella säteilyllä, (FII_a/FII_i).

Absorbed light: Absorpoitunut valo; valonsäteet, jotka eivät ole heijastuneet kohteesta tai läpäisseet kohdetta.

Absorption: Imeytyminen; prosessi, jossa sähkömagneettinen energia imeytyy kappaleeseen ja muuttuu muunlaiseksi energiaksi.

Absorption band: Aallonpituusalue, jolla sähkömagneettinen energia imeytyy (absorpoituu) materiaaliin.

Absorptivity: Materiaalin kyky absorpoida tulevaa sähkömagneettista energiaa.

Albedo: 1) Heijastuneen säteilyn suhde tulleeseen säteilyyn, ilmoitetaan yleensä prosenteissa. 2) Kappaleen heijastuvuus verrattuna diffuusin pinnan heijastuvuuteen.

Ancillary data: Toissijaisista lähteistä saatu data, esim. korkeusmalli, maa-vesimaski.

Angle of depression: Kuvauslaitteen läpi kulkevan horisontinsuuntaisen tason ja kuvaussäteen välinen kulma.

Angle of incidence: 1) Tulevan säteilyn ja pinnan normaalin välinen kulma.

Angle of reflection: Lähtevän säteilyn ja pinnan normaalin välinen kulma.

Arc second ("): Kaarisekunti. Seksagesimaalijaon mukaan täysi kierros jaetaan 360 asteeseen (°), aste 60 minuuttiin (') ja minuutti 60 sekuntiin (").

Atmospheric windows: Aallonpituusalueet, joilla ilmakehän säteilylle aiheuttama vaimennus on pieni.

Attenuation: Vaimennus; prosessi, joka heikentää säteilyä etäisyyden kasvaessa säteilylähteeseen.

Attitude: Kuvauslaitteen orientointikulmat verrattuna kohdekoordinaatistoon.

B

Backscatter: Takaisinsironta; sähkömagneettisen säteilyn siroaminen tulevan säteilyn suuntaan.

Band: "Kanava"; 1) Tietty aallonpituusalue. 2) Tietty taajuusalue.

Band-pass filter: Kaistanpäästösuodatin; suodatin, joka päästää tietyn taajuusalueen taajuudet läpi ja poistaa tai vaimentaa muut.

Bandwidth: 1) Antennin taajuusalue. 2) Taajuudet ovat tietyllä alueella.

Beam: 1) Antennikeila. 2) Tiettyyn suuntaan lähetetty sähkömagneettisen säteilyn pulssi.

Beam splitter: Optinen laite kuten puoliläpäisevä peili tai prisma, jolla sähkömagneettinen säteily (lähinnä valo) hajotetaan eri aallonpituusalueisiin.

Beamwidth: Antennikeilan leveys.

Blackbody: Musta kappale; Kappale, joka säteilee mahdollisimman paljon säteilyä ja samalla absorpoi kaiken tulevan säteilyn. Teoreettinen abstraktio, mikään reaalimaailman kappale ei käyttäydy kuten musta kappale.

Blackbody radiation: Mustan kappaleen säteily; säteilyn teoreettinen maksimi jonka kappale voi säteillä (emittoida) tietyssä lämpötilassa.

Brightness: 1) Visuaalisen havainnoinnin ominaisuus, jonka mukaan kohteet emittoivat enemmän tai vähemmän valoa. 2) Kohteen emittoiman tai heijastaman sähkömagneettisen energian määrä.

Brightness temperature: 1) Mustan kappaleen lämpötila, joka säteilee yhtä paljon kuin havaittu kohde. 2) Radiometrin mittaama ei-mustan kappaleen lämpötila.

C

Cell: Maa-alue, jolta heijastunut tai emittoitunut säteily on lähtöisin.

Coherent: 1) Säteilyn polarisaatioaste on 1. 2) Prosessiin syötetyn signaalin ja ulostulleen signaalin välillä on kiinteä suhde.

Color temperature: Hehkumistilassa olevan kappaleen lämpötilan estimaatti, määritetään mittaamalla emittoidun säteilyn maksimiaallonpituus ja soveltamalla Wienin siirtymälakia.

D

Dielectric constant: Dielektrisyysvakio; ilmaisee aineen sähköiset ominaisuudet.

Diffraction: Sähkömagneettisen säteilyn taipuminen varjoisille alueille esteen taakse.

Diffuse reflection: Diffuusi heijastus; kun kohteen pinta on suhteellisen karkea verrattuna sähkömagneettisen säteilyn aallonpituuteen, heijastunut säteily siroaa joka suuntaan.

Diffuse reflector: Pinta, joka heijastaa tulevan säteilyn joka suuntaan, esim. maanpinnan kohteet.

Diffuse sky radiation: taivaanvalo, hajavalo; ilmakehään sironnut osa auringon valosta.

Distribution function: Suhteellinen taajuus, jolla muuttujan eri arvot esiintyvä.

Doppler effect: Kohteen ja havaitsijan välisestä liikkeestä johtuva muutos havaitussa taajuudessa.

Dynamic range: Suurimman mitattavan signaalin ja pienimmän mitattavan signaalin suhde.

E

Emission: Emissio; prosessi jossa kappale säteilee kappaleen lämpötilasta johtuvaa sähkömagneettista energiaa.

Emissivity (epsilon): Emissiosuhde; kohteesta lähtevä säteily jaettuna samassa lämpötilassa olevasta mustasta kappaleesta lähtevällä säteilyllä, (M/M_musta_kappale).

Emittance: -> Radiant exitance.

Exitance: -> Radiant exitance.

F

Far infrared: Infrapuna-alueen pisimmät aallonpituudet, 25 mikrometristä 1 millimetriin.

Field of view: Keilanleveys; avaruuskulma, jonka sisällä instrumentti havaitsee tulevan säteilyn.

G

Gain: Kasvu, nousu, voimistaminen.

Gray body: Harmaa kappale; kohde, jonka säteilyn jakauma on samanlainen kuin mustan kappaleen säteilyn jakauma, mutta emissio on heikompi.

H

Histogram: Histogrammi; graafinen tulostus, joka kertoo yksittäisten mittausten esiintymistaajuuden.

Hue: Valon ominaisuus, jonka perusteella kohteen väri luokitellaan luokkaan punainen, vihreä, sininen, etc.

I

Infrared: Sähkömagneettisen säteilyn aallonpituusalue 0.7 - 100 mikrometriä.

Instantaneous field of view (IFOV): Instrumentin näkökenttä; ilmaisee kuinka suuren alueen kohteesta instrumentti näkee.

Irradiance (E): Saapuva säteily; yksikköajassa yksikköalueelle saapuvan sähkömagneettisen energian kokonaismäärä, yksikkö: wattia per neliömetri (W/m^2).

Irradiation: Sähkömagneettisen säteilyn saapuminen kohteen pintaan.

J

Jitter: Laitteen epästabiilisuudesta aiheutuva signaalin muutos.

K

Kinetic temperature: Kohteen molekyylien liikkeestä aiheutuva sisäinen lämpötila.

Kirchhoff's law: M_kohde = epsilon * M_musta_kappale ; saman emissiosuhteen omavat kappaleet säteilevät yhtä paljon.

L

Lambertian surface: Ideaalinen, täysin diffuusi pinta joka heijastaa säteilyn yhtä suurena joka suuntaan.

Light: Ihmisen havaitsema osa sähkömagneettisesta säteilystä, noin 0.4-0.7 mikrometriä.

Look angle: Suunta johon tutkan antenni osoittaa.

Luminance: Kohteen emittoiman valaistuksen intensiteetin mitta.

M

Microwave: Mikroaallot; sähkömagneettinen säteily aallonpituusalueella 1m - 1mm tai taajuusalueella 0.3 - 300 GHz.

Mie scattering: Mie-sironta; sähkömagneettisen säteilyn moninkertainen heijastuminen kooltaan suunnilleen säteilyn aallonpituutta vastaavista ilmakehän partikkeleista.

Monochromatic: Monokromaattinen; kapea aallonpituusalue, vastakohtana pankromaattinen.

Mosaic: Kuvamosaiikki; useamman, eripaikoista otetun kuvan yhdistäminen siten, että lopputulos peittää laajemman alueen kuin yksittäiset alkuperäiset kuvat.

MSS: -> Multispectral scanner.

Multiband system: Instrumentti, joka ottaa kuvan useammalla aallonpituusalueella.

Multispectral scanner: Monikanavakeilain; keilaava sähköinen instrumentti, joka muodostaa samaan aikaan useamman kuvan eri taajuusalueilla. Taajuusalueena useimmiten näkyvän valon ja infrapuna-alue.

N

Nadir: Nadiiri; suoraan havaitsijan alapuolella oleva piste, vastakohta zeniitti.

Near infrared: Sähkömagneettisen säteilyn aallonpituusalue (noin) 0.7 - 3 mikrometriä.

Nonselective scattering: Valikoimaton sironta; sähkömagneettisen säteilyn moninkertainen heijastuminen kooltaan erikokoisista ilmakehän partikkeleista.

O

Oblique photograph: Vinokuva; valokuva joka on otettu siten, että kamera-akseli on suunnattu muualle kuin horisonttiin tai suoraan alaspäin.

Orbit: Kiertorata.

Orthophotograph: Ortokuva; valokuva, joka on oikaistu kartan projektioon.

P

Pancromatic: Pankromaattinen; leveä aallonpituusalue, vastakohtana monokromaattinen.

Perihelion: Perihelio; elliptisellä radalla kohta josta lyhin etäisyys aurinkoon.

Photon energy: lambda = ( h c ) / Q ; lyhytaaltoisella säteilyllä on suuri energia.

Pitch: Kuvausalustan kierto siten, että alustan etuosa on korkeammalla tai matalammalla kuin takaosa.

Pixel: Pikseli; digitaalisen kuvan pienin osanen.

Planck's law: Mlambda = c_1 / ( lambda^5 ( e^( c_2 / T) -1 ) ) ; kuumat kohteet säteilevät lyhytaaltoista säteilya paljon.

Polarization: Polarisaatio; sähkömagneettista säteilyä kuvaavan kähkökentän värähtelysuunta.

Q

Quantum theory: Kvanttiteoria; Max Planckin havainto, että sähkömagneettinen säteily muodostuu kvanteista (tai fotoneista), joiden energia Q = h * f, jossa h = planckin vakio ja f = säteilyn taajuus.

R

Radar (RAdio Detection And Ranging): Mittalaite, joka lähettää itse sähkömagneettista säteilyä ja vastaanottaa säteilyä samalla taajuudella. Käytetään kohteen paikallistamiseen tai kohteen sähkömagneettisten ominaisuuksien tutkimiseen.

Radiance (L): Säteilyn kirkkaus; yksikköalueelta tiettyyn suuntaan säteilevän sähkömagneettisen energian kokonaismäärä, yksikkö: wattia per neliömetri per avaruuskulma (W/m^2/sr).

Radiant density (W): Säteilyn tiheys; yksikköalueelta kaikkiin suuntiin säteilevän sähkömagneettisen energian kokonaismäärä, yksikkö: joule per kuutiometri (J/m^3).

Radiant energy (Q): Säteilyn energia; kaikkiin suuntiin säteilevän sähkömagneettisen energian kokonaismäärä, yksikkö: joule (J).

Radiant exitance (M): Lähtevä säteily; yksikköajassa yksikköalueelta kaikkiin suuntiin säteilevän sähkömagneettisen energian kokonaismäärä, yksikkö: wattia per neliömetri (W/m^2).

Radiant flux (FII): Säteilyvirta (teho?); yksikköajassa kaikkiin suuntiin säteilevän sähkömagneettisen energian kokonaismäärä, yksikkö: watti (W).

Radiant intensity (I): Säteilyn voimakkuus; tiettyyn suuntaan säteilevän sähkömagneettisen energian kokonaismäärä, yksikkö: wattia per avaruuskulma (W/sr).

Radiant temperature: Kirkkauslämpötila; Kohteesta emittoitunut sähkömagneettinen säteily. Saadaan kertomalla kohteen kineettinen lämpötila emissiivisyys potenssiin yksi neljäsosa.

Radiation: Säteily; energian emissio ja eteneminen tilan tai kappaleen läpi.

Radiometer: Sähkömagneettisen säteilyn määrän mittaamiseen käytettävä instrumentti.

Radiometric resolution: Radiometrinen erotuskyky; instrumentin kyky erottaa pienet muutokset mitatun säteilyn määrässä.

Rayleigh-Jeans law: Plankin lain approksimaatio mikroaaltoalueella.

Rayleigh scattering: Säteilyn sironta, kun ilmakehän hiukkasten koko on huomattavasti pienempi kuin säteilyn aallonpituus.

Real aperture radar: Sivukulmatutka; kuvaava tutka jonka lentosuunnan maanpinnan erotuskyky riippuu antennin koosta ja käytetystä säteilyn aallonpituudesta.

Rectification: Kuvan geometrinen muunnos referenssitasolle.

Reflectance (rhoo): Heijastussuhde; kohteesta heijastunut säteily jaettuna kohteeseen tulleella säteilyllä, (FII_r/FII_i).

Reflection: Heijastuminen; se osa säteilystä joka ei absorboidu tai läpäise kohdetta.

Reflectivity: Heijastuvuus; eräs kohteen ominaisuus.

Refraction: Taittuminen; tapahtuu säteilyn saapuessa yhdestä aineesta toiseen.

Registration: Rekisteröinti; kahden tai useamman samasta kohteesta otetun kuvan geometrinen muunnos siten, että ne vastaavat geometrialtaan toisiaan.

Relief displacement: Maastovirhe; epätasaisesta maastosta johtuva kuvauksessa syntyvä kohteiden siirtyminen.

Resolution cell: -> Pixel.

Return beam vidicon (RBV): Landsat 1 - 3 satelliiteissa käytetty modifioitu televisiokamera.

Roll: Kuvausalustan kierto siten, että alustan toinen laita (esim. siipi) on korkeammalla tai matalammalla kuin toinen.

Roughness: Maanpinnan karkeus; pinnan keskimääräiset korkeuserot, riippuu aallonpituudesta.

S

Sampling rate: Näytteenottotaajuus; kuinka usein kohteesta otetaan näytteitä.

Saturation: Kylläisyys; värin ja samaa kirkkautta olevan akromaattisen valonlähteen välinen intensiteettiero.

Scanner: Kuvaa tuottava instrumentti.

Scattering: Sironta; sähkömagneettisen säteilyn suunta muuttuu satunnaiseksi osuttuaan kohteeseen.

Second of arc ("): Kaarisekunti. Seksagesimaalijaon mukaan täysi kierros jaetaan 360 asteeseen (°), aste 60 minuuttiin (') ja minuutti 60 sekuntiin (").

Slant range: Tutkamittauksissa antennin ja kohteen välinen etäisyys.

Spatial resolution: Maanpinnan erotuskyky; ilmaisee alueen jolta saadaan yksi mittaustulos.

Spectral band: Kanava; kahden eri aallonpituuden määrittelemä sähkömagneettisen spektrin alue.

Spectral irradiance (E_lambda): Aallonpituudesta riippuva saapuva säteily; tietyllä säteilyn aallonpituudella yksikköajassa yksikköalueelle saapuvan sähkömagneettisen energian määrä, yksikkö: wattia per neliömetri per mikrometri (W/m^2/mikrom).

Spectral radiance (L_lambda): Aallonpituudesta riippuva säteilyn kirkkaus; tietyllä säteilyn aallonpituudella yksikköalueelta tiettyyn suuntaan säteilevän sähkömagneettisen energian määrä, yksikkö: wattia per neliömetri per avaruuskulma per mikrometri (W/m^2/sr/mikrom).

Spectral radiant exitance (M_lambda): Aallonpituudesta riippuva lähtevä säteily; tietyllä säteilyn aallonpituudella yksikköajassa yksikköalueelta kaikkiin suuntiin säteilevän sähkömagneettisen säteilyn määrä, yksikkö: wattia per neliömetri per mikrometri (W/m^2/mikrom).

Spectral resolution: Spektrinen erotuskyky; instrumentin kyky erottaa pienet muutokset säteilyn aallonpituudessa.

Spectrometer: Spektrometri; instrumentti jolla mitataan sähkömagneettisen säteilyn spektristä jakaumaa.

Specular: Peilimäinen, heijastuva.

Specular reflection: Peiliheijastus; heijastus tapahtuu ilman sirontaa tai diffuusiota. Tapahtuu pinnan ollessa sileä suhteessa saapuvan säteilyn aallonpituuteen.

Stefan-Boltzmann law: M = k T^4 ; lähtevä säteily suurenee lämpötilan kasvaessa.

Steradian: Avaruuskulma.

Sun synchronous: Aurinkosynkroninen; Maata kiertävän satelliitin rata, jolla oleva satelliitti ylittää saman kohdan aina samaan paikalliseen aikaan.

Swath width: Keilausalueen leveys.

T

Texture: Kohteen pintakuviointi.

Thermal band: Infrapuna-alue 8-14 mikrometriä.

Thermal capacity (c): Lämpökapasiteetti; materiaalin kyky varastoida lämpöä, tai energiamäärä, joka tarvitaan nostamaan kilogramman painoisen kappaleen lämpötilaa yhden asteen, yksikkö: J/kg/K.

Thermal conductivity (k): Lämmönjohtavuus; määrittää suhteen jolla lämpö läpäisee materiaalin, tai energiamäärä, joka läpäiseen kuutiometrin kappaleen yksikköajassa siten, että kappaleen päissä on yhden asteen lämpötilaero, yksikkö: W/m/K.

Thermal diffusivity (K): Lämmön leviäminen; Lämpötilamuutos jaettuna tilavuudella jaettuna ajalla, yksikkö: m^2/s.

Thermal inertia (P): Määrittää materiaalin suhtautumisen lämpötilamuutoksiin, yksikkö: W/m^2/K/s^0.5.

Total field of view: -> Swath width.

Transmissivity: Läpäisysuhde tietyllä matkalla.

Transmittance (tau): Läpäisysuhde; kohteen läpäissyt säteily jaettuna kohteeseen tulleella säteilyllä, (FII_t/FII_i).

U

Ultraviolet radiation: Ultravioletti; sähkömagneettinen säteily, jonka aallonpituusalue on 0.1 - 0.0000004 mikrometriä.

V

Value (color): Värin valoisuuden (lightness) aste, määrittää vivahteen (hue) ja kylläisyyden (saturation) kanssa värin dimensiot.

W

Wave equation: lambda = c / f ; lyhytaaltoisella säteilyllä on korkea taajuus.

Wavelenght: Aallonpituus; periodisen signaalin tai aallon maksimikohtien välinen etäisyys.

White noise: Valkoinen kohina; riippumaton taajuudesta.

Wien's displacement law: Mlambda_max = b / T ; lyhytaaltoinen säteily on lähtöisin erittäin lämpimästä kohteesta.

Window: Ikkuna; sähkömagneettisen säteilyn aallonpituus, jolla väliaineen aiheuttama vaimennus on mahdollisimman pieni ja läpäisy mahdollisimman suuri.

X

Y

Yaw: Kuvausalustan kiertyminen pystysuoran akselin suhteen.

Z

Zenith: Zeniitti; suoraan havaitsijan yläapuolella oleva piste, vastakohta nadiiri.